Молитва святої блаженної ксении петербурзької, святая матрона московська

Молитва святої блаженної ксении петербурзької, святая матрона московська

Молитва святої Ксенії Петербурзької

Про препростая чином житія свого, бездомна на землі, спадкоємиці ж обителей Отця Небесного, блаженна мандрівниці Ксенія! Тому що як колись до надгробка твоєму недужих і скорботний пріпадавшіі і абие втіхи ісполняеми, сице нині і ми (імена), обуреваема згубного обставинах, до тебе прібегающе, з надією просимо: помолися, благая небошественніце, щоб виправити стопи наша за словом Господнім до здійснення заповідей Його , і так скасується богоборного безбожництво, полонених град твій і країну твою, прівергающее нас Многогрішного в смертне братоненавіденіе, горде самовозбешеніе і дивні речі відчай. О, блаженна Христа ради, осоромимо суємудрієм віку цього, випроси у Творця і Подавця всіляких гараздів дарував нам смирення, лагідності і любові в скарб серця нашого, віри в зміцнення молитви, надії в покаянні, фортеці в великотрудному житії, мілосерднаго зцілення душі і тіла нашого , цнотливості у шлюбі і благопопеченія про ближніх і щирих своїх, всього житія нашого оновлення в чистильні лазні покаяння, яко да всехвальних воспевающе пам'ять твою, прославим, в тобі чудодействующаго, Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю Едіносу щную і Нероздільну на віки віків. Амінь.

Друга молитва святої Ксенії Петербурзької

О свята угодниця Божа блаженна Ксенія! Призри милостиво твоїм оком на нас, раб Божих (ім'я річок), чесним твоїм іконі розчулено моляться і просять у тебе допомоги і заступництва. Простягни до Господа Бога нашого теплия твоя молитви і випроси душам нашим залишення гріхів. Се бо ми серцем скорботним, і духом смиренним тебе Заступницю милостиву до Владики і молитовницю за нас, грішних, закликаємо, яко ти Ти прийняла від Нього благодать молитися за нас і від бід ізбавляті. Тобі ж просимо, не погорди нас, недостойних, що моляться тобі і твоїй допомоги потребують, і ісходатайствуй всім вся спасіння корисна, яко да твоїми до Господа Бога молитвами отримавши благодать і милість прославим всіх благих Джерела і Дароподателя і Бога Єдиного, в Троїце Святій славімаго Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.


Про святої Ксенії Петербурзької

Бла-дружин-ва Ксе-ня ро-ді-лась меж-ду 1719 і 1730 го-да-ми. За до-сти-же-ванні з-вер-шен-но-ле-ку Ксе-ня всту-пі-ла в шлюб з при-двір-ним пев-чим Ан-дре-му Фе-до-ро-ві -чем Пет-ро-вим, з-сто-яв-шим в зва-ванні пів-ков-ні-ка. Але недоля-го суж-де-но б-ло мо-ло-дою че-ті на-сла-чекати-ся се-мей-ним сча-стьем: два-дца-ти ше-сти років від ро-ду Ксе -ня осту-лась вдо-вої. Чоловік її Скон-чал-ся поза-зап-но.
Це тра-гі чого ское со-б-тя через ме-ні-ло життя мо-ло-дою дружин щі ни. Вона б-ла гли-бо-ко по-тря-се-на тим, що її чоловік Скон-чал-ся без долж-но-го хри-сти-ан-ско-го при-го-тов-ле-ня і не встиг при-ні-сти по-ка-я-ня. Ксе-ня ре-ши-ла, що по-дві-гом жит-ні вона ви-мо-літ у Бо-га про-ще-ня пре-греко-ше-ний ра-ба Бо-жи-його Ан- Дре.

В день по-хо-рон му-жа Ксе-ня Грі-горь-їв-на на-де-ла його одеж-ду і всім, про ра щав-шим-ся до неї з со-бо-лез- но-ва-ня-ми, го-во-ри-ла, що помер не Ан-Дре Фе-до-ро-вич, а помер-ла його су-пру-га Ксе-ня Грі-горь-їв -на. З це-го мо-мен-ту вона дей-стві-тель-но помер-ла для мі-ра, при-няв на се-бе тя-же-лей-ший по-двиг - по-двиг юрод-ства Хри -ста ра-ди.

Рід-ні та зна-ко-мі її по-ла-га-ли, що мо-ло-дая вдо-ва ли-ши-лась рас-суд-ка через сва-лив-ше-го-ся на її пле-чи го-ря. Як і до-зо-ня їх вікон-ча-тель-но утвер-ді-лись, ко-ли Ксе-ня ре-ши-ла раз-дати иму-ще-ство, до-ставши-ше-е-ся їй в на-слід-ство від му-жа. Так, вона по-да-ри-ла свій будинок, на-хо-дів-ший-ся в при-хо-де церк-ві св. ап. Мат-фея на Пе-тер-бург-ської сто-Рона, сво-їй зна-ко-мій Па-рас-ке-ве Ан-то-но-вої. От-нині вона не ма-ла по-сто-ян-но-го ме-ста жи-тель-ства. Вдень вона бро-ді-ла по го-ро-ду, в ос-нов-ном по Пе-тер-бург-ської сто-Рона, воз-ле церк-ві ап. Мат-фея, а но-чию вухо-ді-ла за го-род, в по-ле - і всю ніч мо-ли-лась.

Бла-дружин-ва Ксе-ня з необ-чай-ної кро-то-стю сно-сі-ла все через де-ва-тель-ства і образив-ле-ня, ко-то-які їй неред-ко до-по-ді-лось пе-ре-но-сить. Ко-ли ко-стюм Ан-Дре Фе-до-ро-ві-ча ис-тлів і рас-пал-ся, свя-та про-ла-чи-лась в лох-мо-тя. Ко-ли їй пред-ла-га-ли в ві-де по-да-я-ня одеж-ду, вона від-ка-зи-ва-лась. Бра-ла лише крас-ву коф точ-ку і зе-ле-ву юб-ку (або на-обо-рот). Ве-ро-ят-но, в па-м'яти про коль-тах фор-мен-ної одеж-ди му-жа.

За ве-ли-кі по-дві-ги Держ-подь удо-сто-іл бла-дружин-ву Ксе-нию так-ра про-зор-ли-во-сті. Жи-ті-ли Пе-тер-бург-ської сто-ро-ни за-ме-ча-ли, що ес-ли бла-дружин-ва візь-мет на ру-ки біль-ве ді-тя або бла- го-сло-вит його своєю молитвою, воно неодмінно-мен-но ви-здо-ро-ве-ет. Ес-ли візь-мет ка-кую-ні-будь ме-лочь з лав-ки куп-ца - тор-гов-ля бу-дет успішний-ної. Ес-ли вона зай-дет в будинок, то в до-ме бу-дуть ца-рить світ і з-гла-це.

Бла-дружин-ва Ксе-ня нес-ла по-двиг доб-ро-воль-но-го Безу-мія 45 років і Скон-ча-лась око-ло 1803 го-да. На мо-ги-ле її (на Смо-льон-ському скарб-бі-ще) б-ла зі вре-ме-ньому віз-двиг-ну-та ка-мен-ва ча-сов-ня, ко-то -рая і донині слу-жит од-ної з свя-тинь Пе-тер-бур-га, при-лу-ка-ю-щей мно-го-чис-льон-них бо-го-моль-ців. З вірою і щирою молитвою святої Ксенії Петербурзької звертаються православні віруючі в будь-яких бідах, хворобах і скорботі.

Свята блаженна Ксенія! Благаю тебе допоможи мені повернути собі мою кохану рабу Божу Ольгу, любов її повернути мені. Не допусти розлуку мою з нею. Я глибоко каюся що погано ставився до неї. Я її дуже люблю. Мені дуже погано без неї. Врозуми рабу Божу Ольгу повернутися до мене. Спаси, збережи і збережи мою кохану рабу Божу Ольгу від хвороб, бід і всього поганого. Не дай їй піти на сторону. Допоможи нам зустрітися і щоб ми ніколи більше не розлучалися і завжди були разом. Зв'яжи нас узами шлюбу разом. В Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Матушка Ксенія! Моли Господа Бога про мене і моєму сімейне благополуччя! Щоб чоловік мій Дмитро назавжди відвернувся від р.б.Зоі і вона щоб не лізла в нашу семью.во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь!

Свята Блаженна Матушка Ксенія Петербурзька! Прошу тебе помолитися перед Господом Богом нашим за Р.Б Олександру і Р.Б Максима, щоб їх сім'я не розпалася і Максим кинув згубну звичку .Матушка Ксенія дуже сподіваюся на твою допомогу. Спаси Бог.

Блаженна Ксенія проси бога про прощення гріхів моїх і дружини моеи щоб вони не переходили до детям.прості всіх кого я образив і тих хто образив меня.прошу тебе подай мені і поведи по правельно путі.прошу тебе допоможи Наталі в лікуванні хвороби її .помогі мені наити роботу і розрулиться з боргами до нового року.Під ім'я Спасителя нашего.Амінь.

Ти краще знаєш що мені треба .помогі пожскажі і поведи.

Ксенюшка моли Господа Бога про мне.Помогі в рішенні моїх фінансових проблем.Сохрані сім'ю, дай близьким здоров'я і благополучія.Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь.

Свята блаженна Ксенія! Дякую тобі за допомогу і підтримку твою! Прошу, поможи рабу Божому Олександру знайти улюблену роботу, щоб зміг утримувати себе і свою сім'ю, розрахуватися з боргами! Прошу спокою, взаєморозуміння, взаємоповаги в моїй родині. Прошу розсудливості, душевного спокою, умиротворення рабу Божу Ларисі, Олені. Прошу зцілення раба Божого Олександра. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь!

Свята блаженна Ксенія! Прошу тебе моли Господа Бога про збереження нашої сім'ї. Врозуми мою дружину Р.Б Любов повернутися в сім'ю, а також спокою, взаєморозуміння і взаємоповаги в нашій семье.Прошу помолись перед Господом Богом за прощення гріхів нашіх.Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь!

Свята Ксенія помолись про рабі Божим Ігоря перед Отцем Нашому Господом. Допоможи зберегти здоров'я його. Щоб хвороба отступіла.Чтоби він жив довго і не болел.Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. амінь

Прошу щиро, з любов'ю за мене, за мою сім'ю перед Господом Богом Блаженна Ксенія. Допоможи будь ласка рабу Божому Івану знайти роботу до душі. Ксенія молю тебе, щоб це робота була йому до душі. Ксенія Свята допоможи зустріти йому другу половинку. Прошу твоєї допомоги, допоможи знайти рабу Божому Івану щастя, удачу на своєму шляху. Я знаю, Я вірю, що ти завжди з нами. Благаю помолись Ксенія за нього в ім'я Отця і Сина і Святого духа У всі часи Століть Амінь.

Свята Блаженна Ксенія! Прошу зараз тільки здоров'я мого батька, він зараз в реанімації ... .Будь ласка допоможи йому! Дай йому сили. щоб хвороба відступила і він жив ще довго і нас радував ... ..и побачив ще своїх правнуків. я вірю що ти допоможеш. в ім'я Отця і Сина і Святого духа Амінь.

Свята Ксенія Петербурзька, прошу про здоров'я Раба Божьего- Володимира, свого тата, про те, щоб операція пройшла вдало і більше не було операцій. Папа дуже мені потрібен, я його дуже люблю. Прошу про дарування Рабе Божої Тетяні і Рабу Божому В'ячеславу (Мечислава) про дарування зачаття, пологи і виховання другого здорового дитинку,
Про здоров'я нашої доченьке- Іоанни (Яни).
В ім'я Отця, і сини, і Святого Духа. Амінь.

Свята Ксенія пітербуржская .молю тебе зціли мою дочку Марію від недуги алкоголізьма.во ім'я отця і сина і святого духа.амінь

Свята Блаженна Ксенія, благаю допоможи мені в роботі, мені дуже потрібна робота з високою зарплатою, дружним колективом і щоб мені до душі була ця робота. Допоможи позбутися боргів. Прошу вимолити у Бога чоловіка, дуже хочеться мати сім'ю, сімейне щастя. Дякую і низько вклоняюся за все що робиш для мене і моїх дітей. Почуй Ксенья мене і допоможи, Христа ради благаю. Дуже важко без грошей ростити одній дітей. Благаю почуй і прийди на допомогу. Во ім'я отця і сина і св. Духа. амінь

Свята Блаженна Ксенія! Прошу тебе допоможи рабам Божим Зої і Юрі в детородстве! Дай здоров'я всім рідним і близьким.

Свята Ксенія Блаженна, допоможи мені, грішній, знову знайти роботу викладачем - в нашому місті все вузи ліквідовані. Прошу тебе, допоможи переїхати в інше місто (ти знаєш, в який) і там вести викладацьку і наукову діяльність, і почати життя заново. В Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. амінь

Свята Ксенія! Прошу тебе допоможи мені грешной.отведі біду від мого сина.дай добра в серці судьі.ніспошлі моїм діткам доброту.здоровье.любовь до людям.услишь мою молітву.Во ім'я Отця і Сина і Святого духа.Амінь

Пресвята Ксенія! Молю тебе, про здоров'я і порятунок улюбленого мого. Раба Божого Федора! Прошу тебе, допоможи нам! Будь нам заступницею і рятівницею! Прошу тебе, приведи нас до одужання і порятунку! Молимо тебе і віримо в твою чудо допомоги! В Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа! Амінь.

Свята Ксенія Петербурзька! Допоможи моєму синові рабу Божому Івану, в біді. Допоможи йому не потрапити до в'язниці, щоб суд благополучно закінчився. Благаю, вислухай і прийди на допомогу. В ім'я Отця і Святого Духа. Амінь.

Свята Ксенія Петербурзька! Спасибі тобі! Молю захисти моїх дітей щоб не хворіли, жили мирно і дружно, молю тебе про здоров'я моєї мами о. Б. Лідії, про здоров'я батька р.Б. Володимира, про здоров'я моїх близьких р.Б. Олені та р. Б. Костянтина. Молю про своє здоров'я - допоможи позбутися хвороб р.Б. Надії, потрібно підняти дітей ще малі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Амінь!

Блаженна Ксенія Петербурзька! Прошу тебе допоможи мені в якнайшвидшому особисте щастя, житло, збільшення зарплати і посади, і моїй сестрі даруй благополуччя, здоров'я і взаєморозуміння моїй родині та близьким. Амінь.

Ксенія ласка допоможи мені помири з моїм сином допоможи йому влаштуватися на роботу хутро інженером. Амінь.

Свята блаженна матінка Ксенія, дякую тобі за допомогу твою святу. І моою допоможи ще нам грішним рабам Божим Сергію і Людмилі. Благаю, матінка, тримай мого синочка завжди в тверезості. Допоможи йому в роботі, щоб
і начальство і співробітники його були задоволені його роботою. І, будь ласка, матінка, устрій, щоб йому виплатили зарплату, яку він вже заробив. І допоможи, матррнушка, нехай ті люди, хто обіцяли заплатити йому за роботи, які він виконав їм, заплатять йому. Будь ласка, матінка, зглянься пожалій нас. Ми дуже нужлаемся. Грошей немає, а у нас борги і квартиру ніхто не купує. І мені з роботою помогм. А то директор хоче довести до банкрутства підприємство. Я дуже сподіваюся на твою допомогу, матінка. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Свята Ксенія Петербурзька, благаю тебе, як тільки мати може благати, допоможи будь ласка зберегти сім'ю мого сина Михайла! Дуже тебе прошу. Будьласка допоможи! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. амінь /

Свята блаженна матінка Ксенія! Благаю тебе допоможи нам грішним рабам Божим Сергію і Людмилі в проблемах наших. Синочка мого, будь ласка, матінка, тримай в тверезості. Пожалій нас. Дуже багато тяжких обставинах довелося пережити нам через його пристрасті до пияцтва, до алкоголю. І багато з-за цього кредитів в банках взяли і у людей теж. Допоможи матінка, нам швидше отримати гроші за синівську квартиру і розплатиться по боргах і допоможи ще зробити нам з сином зуби і влаштувати життя нам з сином і невісткою в моїй квартирі в світі злагоді і любові. Будь ласка, матінка, допоможи. Я дуже на тебе сподіваюся. В ім'я Отця і Сина і Святяго Духа. Амінь.

Блаженна Ксенія Петербурзька! Дякую тобі за допомогу твою. Молю тебе допоможи мені швидше знайти роботу достойнуюю, особисте щастя, і вирішити житлове вопрос.Амінь!

Свята блаженна Ксенія молю тебе допоможи мені відпустити з моєї душі, з думок, з серця, з мого життя раба Божого Александра.Научі мене жити без него.Сделай як ти сама знаешь.Благодарю тебе за все, що ти для мене делаешь.Благодарю тебе моя Заступниця! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа! Амінь!

Матушка Ксенюшка, допоможи мені, рабі Божій Людмилі. Захисти мене від невістки моєї р. Б.Веронікі. Вона знущається наді мною, а син боїться мене захистити. Ти все, матінка, знаєш, допоможи будь ласка. Невістка розперезалася обзиває мене, налітає на мене з бійкою дряпає мені обличчя, била мені якомога болючіше ногам, спеціально по варикозним венах. А я їх довго годувала а вони зараз мені навіть не запропонували нічого поїсти. Допоможи матінка, совість їх пробуди, будь ласка.

Блаженна Ксенія Петербурзька!
Умоли Господа Нашого Ісуса Христа, дарувати мені найближчим часом хорошу роботу, і особисте щастя, і жілье.Амінь.

Схожі статті