Програма спортивної секції - пионербол - фізкультура, інше

Програма та календарно-тематичне планування спортивної секції "пионербол" на 34 години.

Позаурочна діяльність учнів загальноосвітніх установ об'єднує всі види діяльності учнів (крім навчальної діяльності), в яких можливо і доцільно рішення задач їх виховання і соціалізації.

Робоча програма позаурочної діяльності "пионербол" призначена для фізкультурно-спортивної та оздоровчої роботи з учнями, які проявляють інтерес до фізичної культури і спорту, в 5-7 класах.

Пионербол (за правилами волейболу) - потужний засіб агітації і пропаганди фізичної культури і спорту в школі. Ігрова та тренувальна діяльність надає комплексну і різносторонній вплив на організм що займаються. Пионербол розвиває основні фізичні якості - швидкість, спритність, витривалість, силу, підвищує функціональні можливості, формує різні рухові навички і поступово готує дітей до більш складній грі в волейбол.

У програмі представлені доступні для учнів вправи, що сприяють оволодінню елементами техніки і тактики гри в баскетбол, розвитку фізичних здібностей.

Особливістю програми є те, що вона, грунтуючись на курсі навчання грі в пионербол, розкриває обов'язковий мінімум навчального матеріалу для такого роду програм.

Курс навчання грі в пионербол і технічні прийоми, які в ній задіяні, містять в собі великі можливості не тільки для формування рухових навичок у дітей і розвитку їх фізичних здібностей, а й також є прикладом морального виховання учнів.

формувати установки на ведення здорового способу життя та комунікативні навички, такі як, вміння співпрацювати, нести відповідальність за прийняті рішення;

розвивати навички самооцінки та самоконтролю щодо власного здоров'я;

навчати способам і прийомам збереження і зміцнення власного здоров'я.

набуття учнями загальноосвітніх шкіл знань про фізичну культуру, розуміння її значення в життєдіяльності людини;

зміцнення здоров'я учнів, сприяння їх правильному фізичному розвитку та підвищенню працездатності;

формування засобами фізичної культури моральних якостей у дітей;

вдосконалення у учнів життєво-важливих умінь і навичок, що відносяться до фізичної культури:

розвиток в учнів основних фізичних якостей: спритності, швидкості, гнучкості, сили, витривалості;

Форми навчання: індивідуальна, фронтальна, групова, потокова.

Вік дітей, які беруть участь в реалізації програми 11-12 років.

Терміни реалізації програми -1 рік навчання, заняття проводяться - 1 раз в тиждень

Кількість годин: 34

Змісту програмного матеріалу

1. Основи знань про фізичну культуру і спорт.

2. Техніка безпеки і охорони праці на заняттях фізичною культурою і спортом.

3. Загальна фізична підготовка.

4. Спеціальна фізична підготовка.

5. Контрольні та тестові вправи.

6. Медичний контроль.

У розділі «Основи знань про фізичну культуру і спорт» представлено матеріал, який "дає початкові основи знань про власний організм, гігієнічні вимоги при заняттях фізичною культурою і спортом.

Розділ «Техніка безпеки і охорони праці на заняттях фізичною культурою і спортом» знайомить учнів з основними правилами техніки безпеки, при організації занять фізичною культурою і спортом.

Розділ «Загальна фізична підготовка» містить матеріал, реалізація якого формує у молодших школярів загальну культуру рухів, зміцнює їх здоров'я, сприяє розвитку і вдосконаленню вмінь і навичок, розвиває основні фізичні якості.

У розділі «Спеціальна фізична підготовка» представлено матеріал з рекомендаціями фізичних вправ ігрового характеру, що сприяють навчання молодших школярів основним технічним прийомам гри в футбол. В цьому розділі вчитель має право самостійно підбирати ігрові завдання.

Розділ «Контрольні та тестові вправи» містить підбір вправ, виконання яких дозволяє вчителеві визначити ступінь засвоєння навчального матеріалу і фізичну готовність учнів.

У розділі «Медичний контроль» медичним закладом представлений матеріал для здійснення контролю за здоров'ям учнів.

Розділ «Моніторинг» містить матеріал, що дозволяє вчителеві мати можливість стежити за фізичним станом учнів.

Головною метою планування є створення передумов для початкового навчання волейболу. В подальшому навчанні кожен гол циклічно повторює попередній, в якому учні повинні виходити на якісно вищий рівень володіння м'ячем, з підвищення фізичний і рухових можливостей організму, щоб гра приносили радість і задоволення

Освоєння і вдосконалення техніки рухових дій здійснюється словесним (діалог), наочними (показ вправи, демонстрація) методами. Для розвитку рухових здібностей використовуються наступні методи: метод злитого (безперервного) вправи з навантаженням помірної і перемінної інтенсивності, метод кругового тренування, ігровий метод, змагальний метод, суворо регламентованого вправи, повторний метод, груповий метод.

Особистісні універсальні навчальні дії:

-установка на здоровий спосіб життя;

-орієнтація в моральному змісті і значенні як власних вчинків, так і вчинків оточуючих людей в ігровій діяльності;

-емпатія як розуміння почуттів інших людей і співпереживання їм в процесі знайомства з іграми;

-знання основних моральних норм на заняттях спортивними іграми і орієнтації на їх виконання.

Регулятивні універсальні навчальні дії:

-організовувати місця занять фізичними вправами та іграми у співпраці з учителем;

-дотримуватися правил поведінки і попередження травматизму під час занять;

-адекватно сприймати пропозиції і оцінку вчителя, товаришів, батьків та інших людей під час змагань, індивідуальних і групових завдань;

-проявляти ініціативу у творчій співпраці при складанні комплексів вправ, ігрових ситуацій;

-самостійно адекватно оцінювати правильність виконання вправ, завдань вчителя і вносити корективи у виконання по ходу реалізації та після.

Пізнавальні універсальні навчальні дії:

-орієнтуватися в поняттях «здоровий спосіб життя», характеризувати вплив спортивних ігор на самопочуття;

-володіти поняттями «Техніка гри», «Тактика гри», знати правила гри;

-володіти основними технічними прийомами;

-застосовувати отримані знання в грі і організації самостійних занять пионербол;

-формувати первинні навички суддівства;

- планувати і - коригувати фізичне навантаження залежно від індивідуальних особливостей, стану здоров'я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості;

Комунікативні універсальні навчальні дії:

-враховувати різні думки і прагнути до координації різних позицій у співпраці;

-домовлятися і приходити до спільного рішення в роботі командної гри, по групах, парах;

-контролювати дії партнера в парних вправах;

-здійснювати взаємний контроль і надавати допомогу при проведенні діагностики;

-задавати питання, необхідні для виконання завдань творчого характеру в складанні комплексів вправ індивідуально і в співробітництві з партнером.

Ті, що навчаються отримають можливості дізнатися:

про значення пионербол в розвитку фізичних здібностей і вдосконалення функціональних можливостей організму займаються;

правила безпечної поведінки під час занять пионербол;

назви розучуємо технічних прийомів гри і основи правильної техніки;

найбільш типові помилки при виконанні технічних прийомів і тактичних дій;

вправи для розвитку фізичних здібностей (швидкісних, швидкісно-силових, координаційних, витривалості, гнучкості);

контрольні вправи (рухові тести) для оцінки фізичної і технічної підготовленості та вимоги до техніки і правилам їх виконання;

ігрові вправи, рухливі ігри та естафети;

Схожі статті