Розрахунок показників ефективності використання основних і оборотних коштів

Мета заняття: Формування навичок проведення розрахунку показників ефективності використання основних і оборотних коштів.

Короткий виклад теоретичних питань:

Основні засоби - це засоби праці, які беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму. Призначаються для потреб основної діяльності організації і повинні мати термін використання більше року. У міру зношування, вартість основних засобів зменшується і переноситься на собівартість за допомогою амортизації.

Вартість основних засобів за вирахуванням накопиченої амортизації називається чистими основними засобами або залишковою вартістю.

Основним показником ефективності використання основних фондів є показник фондовіддачі.

де Фо - фондовіддача,

В - випуск продукції у вартісному або натуральному обчисленні,

Сср - середньорічна вартість основних засобів.

Середньорічна стоімостьосновних виробничих фондів визначається за формулою:

де Ф1 - вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року, руб .;

ФВВОД. Фвиб - вартість вводяться (вибувають) протягом року основних виробничих фондів;

n1. n2 - кількість повних місяців з моменту введення (вибуття).

Фондомісткість - величина, обернена фондовіддачі, визначається як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до обсягу випущеної продукції.

Фе = Рср / В або Фе = 1 / Фо (3)

де Фе - фондомісткість.

Фондоозброєність - показник характеризує розмір основних фондів припадає на одного працюючого, визначається як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до кількості працюючих.

де Фв - фондоозброєність,

Ч - кількість працюючих.

Показники фондовіддачі, фондомісткості і фондоозброєності слід обчислювати за ряд років для зіставлення в динаміці.

Для оцінки стану основних фондів застосовуються такі показники, як коефіцієнт зносу основних фондів, який визначається як відношення вартість зносу основних фондів до повної їх вартості; коефіцієнт оновлення основних фондів, що розраховується як вартість введених основних фондів протягом року припадає на вартість основних фондів на кінець року; коефіцієнт вибуття основних фондів, який дорівнює вартості вибулих основних фондів поділеній на вартість основних фондів на початок року.
У процесі функціонування основні фонди піддаються фізичному і моральному зносу. Під фізичним зносом розуміється втрата основними фондами своїх технічних параметрів. Фізичний знос буває експлуатаційний і природний. Експлуатаційний знос є наслідком виробничого споживання. Природний знос відбувається під впливом природних факторів (температури, вологості і т.п.).
Моральний знос основних фондів є наслідком науково-технічного прогресу. Існують дві форми морального зносу:
- форма морального зносу, пов'язана зі здешевленням вартості відтворення основних фондів в результаті вдосконалення техніки і технології, впровадження прогресивних матеріалів, підвищення продуктивності праці.
- форма морального зносу, пов'язана зі створенням більш досконалих і економічних основних фондів (машин, устаткування, будівель, споруд і т.д.).
Оцінка морального зносу першої форми може бути визначена як різниця між первісною і відновною вартістю основних фондів. Оцінка морального зносу другої форми здійснюється шляхом порівняння приведених витрат при використанні застарілих і нових основних фондів.

Коефіцієнт зносу - показує ступінь зношеності основних засобів. Визначається як відношення суми нарахованої амортизації до первісної вартості основних засобів.

Оборотні виробничі фондипо речовинному змісту є предмети праці і знаряддя праці, що враховуються в складі малоцінних і швидкозношуваних предметів. Ці фонди обслуговують сферу виробництва і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції, змінюючи первісну форму в процесі одного виробничого циклу.

Фонди обращеніяхотя і не беруть участь безпосередньо в процесі виробництва, але необхідні для забезпечення єдності виробництва і обігу. Характер і сфера їх функціонування створюють передумови для виділення їх в самостійне поняття - «фонди обігу».

Оборотні виробничі фонди і фонди обігу, перебуваючи в постійному русі, забезпечують безперебійний кругообіг коштів. Оборотні кошти (оборотний капітал) - сукупність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.

Функція оборотного капіталу полягає в платіжно-розрахунковому обслуговуванні кругообігу матеріальних цінностей на стадіях придбання, виробництва та реалізації. У цьому випадку рух оборотних виробничих фондів в кожен момент часу відображає оборот матеріальних чинників відтворення, а рух оборотного капіталу - оборот грошей, платежів.

Показники оборотності оборотних коштів:

- коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається як вартість реалізованої продукції (виручка від реалізації) за певний період, поділена на середній залишок оборотних коштів за той же період.

- середня тривалість одного обороту в днях. Тривалість обороту в днях розраховується як частка від ділення Т (Т - тривалість періоду, за який визначаються показники днів) на коефіцієнт оборотності. У практиці фінансових розрахунків при обчисленні показників оборотності прийнято вважати тривалість будь-якого місяця рівній тридцяти, кварталу - дев'яноста і року - 360 дням.

- середньодобовий оборот капіталу-виторг від реалізації (вартість реалізованої продукції) за певний період, поділена на кількість днів у цьому періоді.

- коефіцієнт закріплення оборотних коштів-величина, зворотна коефіцієнту оборотності. Він характеризує середній залишок оборотних коштів, що припадає на один карбованець виручки від реалізації.

- ефективність використання предметів праці можна оцінити показником матеріаломісткості, який визначається як відношення витрат сировини, палива, матеріалів до обсягу виробництва (в руб.).

- матеріалоотдачарассчітивается як відношення обсягу виробництва до витрат сировини, матеріалів, палива.

Норматив (норма) оборотних коштів (Н) у грошовому вираженні по основних елементів виробничих запасів визначається наступним чином:

де Р - середньоденний витрата матеріалів за кошторисом витрат на виробництво по даному елементу витрат, руб .;

Д - середня норма запасу для даного елемента оборотних коштів, дні або%.

1. Інструкція з виконання завдання.

На початок року вартість основних фондів становила 773 000 руб. протягом року вводилося і вибувало обладнання:

Річний випуск продукції - 2 132 800 руб.

Потрібно: визначити фондовіддачу і фондомісткість продукції.

2. Інструкція з виконання завдання.

У таблиці 1 наведені показники діяльності підприємства.

Таблиця 1 - Показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Потрібно: визначити показники ефективності використання основних фондів в базисному і звітному році, зміна цих показників. Зробіть висновки. Результати розрахунків оформіть в таблиці 1.

3. Інструкція з виконання завдання.

Випуск продукції заводу склав 8820 тис. Руб.

Вартість оборотних коштів становила:

Норматив оборотності оборотних коштів 1,5 дня.

Потрібно: визначити вартість оборотних коштів на кінець року, оборотність коштів у днях і оборотах, величину вивільнених або заморожених коштів.

4. Інструкція з виконання завдання.

У таблиці 2 наведені показники діяльності підприємства.

Таблиця 2 - Показники діяльності підприємства

Схожі статті