Що вам необхідно знати про трансплантацію, журнал здоров'я

Що вам необхідно знати про трансплантацію, журнал здоров'я
Якщо перед вами або вашими близькими постане питання про трансплантацію, вам знадобиться як можна більше інформації. Надати вам цю інформацію - мета даної статті.

У США в-во-дит-ся шість ві-дов транс-план-та-цій ор-га-нів. Раз-пра-цю-та-ни ме-то-ді-ки транс-план-та-ції поч-ки, під-же-лу-доч-ної ж-ле-зи, пе-че-ні, серд ца, лег-ких і тон-ко-го ки-шеч-ні-ка; іно-гда в-во-дит-ся двой-ва транс-план-та-ція, на-прі-мер, по-чек / під-же-лу-доч-ної ж-ле-зи або серд-ца / лег-ких.

Ча-ще все-го в-во-дит-ся пе-ре-сад-ка по-чек, на-і-бо-леї ред-ко сере-ді мо-но-ор-ган-них транс-план- та-ций - тон-ко-го ки-шеч-ні-ка.

В за-ві-сі-мо-с-ти від то-го, пе-ре-сад-ка ка-ко-го ор-га-на НЕ-про-хо-ді-ма, ор-га-ни під -бі-ра-ють-ся по які-як-ким ха-рак-те-ри-с-ти-кам, вклю-чаю груп-пу кро-ві і раз-ме-ри тре-бу-е-мо -го ор-га-на. Так-же вчи-ти-ва-ет-ся то, як дол-го че-ло-вік на-хо-дил-ся в спи-з-ке очіку-да-ня і рас-сто-я-ня, раз-де-ля-ю-ний до-но-ра і по-тен-ци-аль-но-го ре-ци-пі-ен-ту.

Док-тор повідомляє, що вам необхідна пересадка органу: що даль-ше?

Ви по-лу-ча-е-ті на-прав-ле-ня в транс-план-та-ци-он-ний центр. "Але ви не- о-бе-за-ни об-ра-щать-ся в ре-ко-мен-ду-е-мий центр", - го-во-рить Джі-д-жи Спай-сер, старий -шая мед-се-с-т-ра від-де-ле-ня по пе-ре-сад-ке по-чек з гос-пі-та-ля Henrico Doctors 'в Рі-ч-мон-де, штат Вір-ги-ня. - Ошиб-кою бу-дет опу-с-тить ру-ки і поз-по-лити при-ні-мати все ре-ше-ня за вас ".

Як і позов транс-план-та-ци-он-них цін-т-рів про-з-під-дит-ся по 3 кри-ті-ри-ям: по ві-ду НЕ-про-хо-ди- мо-го ор-га-на, по шта-ту про-жи-ва-ня або по все-му ре-ги-о-ну з про-ра-ще-ні-му на веб-стра-ні-цу цін-т-ра-чи-ри-ван-ної про-ще-на-ци-о-наль-ний ре-ги-с-т-ра-ту-ри по-тен-ци-аль-них ре- ци-пі-ен-тов і по-сту-па-ю-чих ор-га-нів UNOS (United Network for Organ Sharing) по ад-ре-су unos.org. На сай-ті ви по-лу-чи-ті ін-фор-ма-цію про всі цен-т-рах по пе-ре-сад-ке, про сро-ках очіку-да-ня, со-від-но -ше-ванні меж-ду по-кой-ни-ми і жи-ви-ми до-но-ра-ми, рів-нях ви-жи-ва-е-мо-с-ти і дру-гих фак- то-рах.

Як пра-цю-та-ет сі-с-ті-ма

Ес-ли громадянин США ж-ла-ет бути до-но-ром, він дол-дружин офі-ци-аль-но за-явити про своє ж-ла-ванні. Як пра-ви-ло, че-ло-вік по-лу-ча-ет кар-точ-ку до-но-ра або в його по-ді-тель-ські пра-ва ста-вит-ся спе-ци -аль-ва від-мет-ка.

Про-процес із '-я-ку ор-га-нів в США на-чи-на-ет-ся з то-го, що біль-ні-ца, в ко-то-рій помер або уми-ра-ет па -ці-ент, ін-фор-ми-ру-ет ме-ст-ву Ор-га-ні-за-цію по снаб-же-нию ор-га-на-ми (Organ Procurement Organization - OPO) про на -Чи-ності по-тен-ци-аль-но-го до-но-ра. Яв-ля-Ясь НЕ-ком-мер-че-с-ки-ми, ці ор-га-ні-за-ци-і ко-ор-ді-ні-ру-ють весь про-процес транс-план- та-ції ор-га-нів, на-чи-ва з по-лу-че-ня за-явок від біль-них, до то рим тре-бу-ет-ся пе-ре-сад-ка, до са-мо-го про-цес-са пе-ре-сад-ки. Сра-зу по-сле по-лу-че-ня ін-фор-ма-ції про на-ли-ності по-тен-ци-аль-но-го до-но-ра спе-ци-а-ли з-ти дан-них ор-га-ні-за-цій ви-яс-ня-ють "ме-ді-цин-ську при-рік-ність" до-но-рів, ана-лі-зи-ю зі -коштують-я-ня здо-ро-ров'я на мо-мент смер-ти, воз-раст, при-чи-ну смер-ти і т.д. Як і сле це-го ор-га-ні-за-ція про ра ща-ет-ся до бли-жай-шим род-ст-вен-ні-кам по-кой-но-го для по-лу -Че-ня раз-ре-ше-ня на Йзь-я-тя і пе-ре-сад-ку ор-га-нів.

Юрі-ді-че-с-ки, у мно-гих шта-тах США для пе-ре-сад-ки ор-га-нів помер-ших НЕ тре-бу-ет-ся по-лу-че-ня від -дель-но-го со-гла-ся біля-ких род-ст-вен-ні-ков. Ес-ли по-кой-ний до-б-ро-воль-но за-ре-ги-с-т-ри-ро-вал-ся як до-нор ор-га-нів, це-го до-ста -точ-но для про-ве-де-ня пе-ре-сад-ки. Тим не ме-неї, так-же ес-ли сам по-кой-ний був не проти по-жерт-по-вать свої ор-га-ни в бла-го-род-них це-лях, ис-хо дя з ці-че-з-ких со-про-ра-же-ний, мені-ня се-мьі по-кой-но-го вчи-ти-ва-ет-ся прак-ти-че-с-ки все-гда.

В на-сто-я-ний ча-ма си-с-те-ма до-нор-ст-ва в США ос-но-ви-ва-ет-ся на прин-ци-пе аль-т-ру через ма. За-кон про транс-план-та-ції ор-га-нів (National Organ Transplant Act - NOTA), при-ня-тий в 1984 го-ду, за-пре-ща-ет тор-гов-лю ор- га-на-ми і фі-нан-со-ву кому-пен-са-цію до-но-рам. Цим же за-ко-ном со-зда-на про-ще-на-ци-о-наль-ная мережу UNOS.

У США ідея про со-зда-ванні рин-ка че-ло-ве-че-з-ких ор-га-нів не по-пу-ляр-на з-за мо-раль-но-ці-че-с -ких со-про-ра-же-ний, так як в слу-чаї вклю-че-ня ри-ноч-но-го ме-ха-низ-ма, в ус-ло-ві-ях край-не- го де-фі-ци-ту мож-ли-ність по-лу-чить ор-ган для пе-ре-сад-ки бу-дет лише у лю-дей, спо-соб-них за-пла-тить за але -вую поч-ку або серд-це са-мий ви-со-кую це-ну.

Внесення до списку очікування

Що вам необхідно знати про трансплантацію, журнал здоров'я

Щоб вас поза-слі в на-ци-о-наль-ний спи-сок очікування, UNOS ре-ко-мен-ду-ет свя-мовити-ся цін-т-ром транс-план-та-ції, на ко -то-ром ви ос-та-а-ві-ви-бор, і до-го-во-рить ся про ви-зи-ті. Ва-ши дан-ні бу-дуть оце-ні-ни ко-ман-дою транс-план-то-ло-гов. Ес-ли коман-да при-мет вас в ка-че-ст-ве кан-ді-да-та, вас поза-сут в ме-ст-ний лист очіку-да-ня, кон-тро-ли-ру -е-мий ме-ст-ної OPO. Ав-то-ма-ти-че-с-ки ви по-па-да-е-ті в на-ци-о-наль-ний спи-сок UNOS.

Пись-мен-ні збіль-будинок-ле-ня про те, хто на-хо-дить-ся в спи-з-ке очіку-да-ня, що не рас-си-ла-ють-ся UNOS. За пра-ви-лам UNOS ви мо-же-ті по-про-сить, що-б вас поза-слі в спи-сок в бо-леї ніж од-ном гос-пі-та-ле, але будь-ті ос-то-пик-ни, по-то-му що в від-дель-них гос-пі-та-лях є соб-ст-вен-пра-ви-ла.

UNOS по-сто-ян-но про-нів-ля-ет дан-ні про сро-ках очіку-да-ня і про-це-ду-ре про-ве-де-ня транс-план-та-ції ор -га-нів. Середовищ-ний термін очіку-да-ня за-ві-сит від ор-га-на, воз-ра-с-та, груп-пи кро-ві і дру-гих фак-то-рів. На-прі-мер, термін очіку-да-ня мо-же до-сти-гать се-ми і так-же де-ся-ти років для кан-ді-да-тов, ко-то-які очіку-да -ють поч-ку від помер-ше-го до-но-ра.

UNOS име-ет еле-к-трон-ву ба-зу дан-них (UNET), ко-то-раю со-бі-ра-ет, збе-ніт і ана-лі-зи-ру-ет дан-ні па-ци-ен-тов, на-хо-дя щих-ся в спи-з-ке очіку-да-ня, ін-фор-ма-цію про сов-ме-с-ти-мо-с-ти ор-га-нів і про-ве-ден-них транс-план-та-ци-ях. Все про-грам-ми по транс-план-та-ції в США, ор-га-ні-за-ції по під-бо-ру ор-га-нів і ла-бо-ра-то-рії по ти- пі-ро-ва-ню ор-га-нів пра-цю-та-ють-про-ща, все дан-ні цін-т-ра-чи-зо-ва-ни.

Ка-ко-ви ва-ри-ан-ти при ви-бо-ре до-но-ра?

Що вам необхідно знати про трансплантацію, журнал здоров'я
Жи-ші до-но-ри рас-пре-де-ле-ни по від-дель-ним транс-план-та-ци-он-ним цен-т-рам, в со-від-вет-ст-вії з тре-бо-ва-ні-я-ми UNOS. Дру-гим ва-ри-ан-те, ес-ли вам не-про-хо-ді-ма пе-ре-сад-ка поч-ки, яв-ля-ет-ся зв'язок з На-ци-о- наль-ним фон-дом по пе-ре-сад-ке по-чек.

"Жи-вим до-но-ром мо-же стати су-Пругов або дру-гой член се-мьі, або че-ло-вік, не з-сто-я-щий з ва-ми в род-ст-ве ", - го-во-рить Спай-сер. За-тен-ци-аль-ний жи-вої до-нор зда-ет кров для ті-с-ти-ро-ва-ня на сов-ме-с-ти-ність з ре-ци-пі-ен- тому.

Але так-же ес-ли ва-ши груп-пи кро-вині сов-ме-с-ти-ми, мож-но най-ти про-грам-ми, ко-то-які при-лу-ка ють уда-льон-них до-но-рів. Як пра-цю-та-ють по-доб-ні про-грам-ми? До-нор, не по-до-шед-ший на-ме-чен-но-му ре-ци-пі-ен-ту, мо-же від-дати свій ор-ган дру-го-го кан-ди да-ту, а на-ме-чен-ний ре-ци-пі-ент пе-ре-ме-ща-ет-ся на верх-ню строч-ку спи-с-ка очіку-да-ня. Ця кон-ціп-ція до-ста-точ-но но-вая.

Ча-с-то спра-ши-ва-ють про те, мож-но чи ку-пити ор-ган. От-вет простий: немає. Як і куп-ка ор-га-на вва-та-ет-ся тяж-ким уго-лов-ним пре-ступ-ле-ні-му.

Як підготуватися до операції з трансплантації

Час пе-ред транс-план-та-ци-їй промінь-ше все-го по-свя-тить під-го-тов-ке: пси-хо-ло-гі чого з-кою, фі-зі- че-з-кою і фі-нан-со-вої. Іно-гда тре-бу-ет-ся по-ху-діти, від-ка-мовити-ся від ку-рі-ня.

Звичайні-но ру-ко-во-ді-ті-ли транс-план-та-ци-он-но-го цен-т-ра го-во-рят вам, ка-кая частина рас-хо-дів по даху-ва-ет-ся стра-хов-кою, і рас-ска-зи-ва-ють про дру-гих по-тен-ци-аль-них ис точ-ні-ках оп-ла-ти. На-прі-мер, Medicare - го-жа-ст-вен-ва про-грам-ма для лю-дей стар-ше 65 років, для ін-ва-ли-дів і па-ци-ен-тов на тер-ми-наль-ний ста-дии по-чеч-ної НЕ-до-ста-точ-но-с-ти.

Кро-ме сто-і-мо-с-ти пря-мих ме-ді-цин-ських ус-луг, транс-план-та-ція ор-га-нів свя-за-на з дру-ги-ми тра -та-ми, та-ки-ми як рас-хо-ди на пе-ре-років, про-жи-ва-ня, до-пол-ні-тель-ні рас-хо-ди по при-смо- т-ру за ре-бен-ком і т.п. За по-мо-гою в по-даху-тії цих рас-хо-дів мож-но об-ра-тить-ся в бла-го-тво-ри-тель-ні та пуб-лич-ні ор-га- ні-за-ції. Пол-ний спи-сок по-доб-них ор-га-ні-за-цій пред-став-льон на сай-ті UNOS.

Відновлення після операції з трансплантації

Те, як дол-го Ви повинні-ни бу-де-ті ос-та-вать-ся в клі-ні-ке по-сле про-ве-де-ня опе-ра-ції, за ві сит від мно-гих фак-то-рів. Як і сле пе-ре-сад-ки пе-че-ні зви-но на-хо-дять-ся в від-де-ле-ванні ін-тен-сів-ної ті-ра-ПІІ дли-тель-ве ча-ма. А по-сле пе-ре-сад-ки поч-ки і серд-ца па-ци-ен-ти б-с-т-ро вста-ють. Дли-тель-ність пре-б-ва-ня в клі-ні-ке так-же раз-лич-на. При пе-ре-сад-ке поч-ки - 4-5 днів. У слу-чаї поч-ки і під-же-лу-доч-ної ж-ле-зи - 7-10 днів. Як і сле пе-ре-сад-ки пе-че-ні так-же 7-10 днів.

В про-цес-се вос-ста-нов-ле-ня про вас бу-дуть за-бо-тить-ся спе-ци-а-ли-с-ти раз-них про-фі-лей.

Кро-ме хі-Рур-га-транс-план-то-ло-га і те-ра-пев-та, спе-ци-а-ли-зи-ру-ю-ще-го-ся на транс-план -то-ло-гии, в ко-ман-ду вхо-дять: спе-ци-а-лист по ін-ФЕК-ци-он-ним за-бо-ле-ва-ні-ям, пси-хі атр, пси-хо-лог, ко-ор-ді-на-тор по по-про-сам транс-план-то-ло-гии, спе-ци-а-лист по ін-тен-сів-ної те- ра-ПІІ, ді-е-то-лог, фі-зи-о-те-ра-певт, со-ци-аль-ний ра-бот-ник.

Пе-ред тим як по-ки-нути клі-ні-ку, за-дай-ті все ін-те-ре-су-ю-щие вас по-про-си про при-Еме їм-му-но-де -прес-сан-тов, мож-ли-вих ос-лож-ні-ні-ях, про об'єк-е-ме по-мо-щі, до то рую ви бу-де-ті по-лу-чать до-ма. Ваш спів-ци-аль-ний ра-бот-ник по-мо-же вам в по-ис-ке по-мо-щі, ис-хо-дя з ва-ших потреб.

Життя з імуносупресією

До со-жа-ле-нию, ва-ше ті-ло не надто гос-ті-прі-ім-ний хо-зя-ін. От-тор-же-ня ор-га-на - оши-бочках-ва по-пит-ка ор-га-низ-ма за щі тить вас. Імен-но по-це-му при-ме-ня-ет-ся їм-му-но-су-прес-ся.

Їм-му-но-су-прес-сів-ні пре-па-ра-ти мо-гут бло-ки-ро-вать дей-ст-віє при-род-них за-щит-них сил. Звичайні-но вони поз-по-ля-ють ор-га-низ-му жити в пів-ної гар-мо-ванні з но-вим ор-га-ном. Але, до не-сча-с-ма, ви ста-ні-ті бо-леї уяз-ві-ми для ін-ФЕК-ций.

"Життя з транс-план-та-те - це все-гда ба-лан-сі-ро-ва-ня меж-ду від-тор-же-ні-му і ін-ФЕК-ци-їй", - го -По-рить Бар-ри Фрід-ман, RN, ад-мі-ні-с-т-ра-тив-ний ді-рек-тор Про-грам-ми транс-план-та-ції з Дет-ско- го ме-ді-цин-ско-го цен-т-ра в Дал-ла-се.

Вра-чи в на-сто-я-ний ча-ма до-сяг-ли зна-чи-тель-них ус-пе-хов в під-дер-жа-ванні це-го ба-лан-са.

Життя після трансплантації

ДІЄТА І НАБІР ВАГИ | Як толь-ко ви поч-ні-ті чув-ст-во-вать се-бе промінь-ше, вас мо-же Оші-ло-мить поза-зап-ве воз-вра-ще-ня ап-пе-ти -та. Впер-ші за дол-гое ча-ма ви по-лу-ча-е-ті на-сто-я-ний удо-воль-ст-віє від їжі.

Але, як через ве-ст-но, їжа в біль-шом ко-ли-че-ст-ве име-ет про-рат-ву сто-ро-ну: збіль-ли-че-ня мас-си ті -ла. І, до со-жа-ле-нию, при-ні-ма-е-мі сте-ро-і-ди мо-гут усі-лити ап-пе-тит і за-праця-нить ус-во-е- ня ор-га-низ-мом уг-ле-по-дов. Ре-зуль-та-те мо-же стати збіль-ли-че-ня жи-ро-вої мас-си.

Ка-кой ді-е-ти не-про-хо-ді-мо при-дер-жи-вать-ся? Чи не су ще ст-ву-ет віл-Шеб-ної "транс-план-та-ци-он-ної ді-е-ти". Кри-ті-рії зви-ні: ма-ло жи-рів і са-ха-ра, мно-го складність них уг-ле-по-дов, та-ких як кру-пи, ово-щі і зла- ки. "Пе-ред про-ве-де-ні-ем пе-ре-сад-ки поч-ки лю-дям ча-с-то при-хо-дить-ся з-бе-гать про-дук-тов пі та-ня, бо-га-тих маг-ні-му і фо-з-фо-ром, а так-же ог-ра-ні-чи-вать по-треб-ле-ня жид-ко-с-ти ", - го-во-рить Рі-Чард Пе-рес, MD, PhD, ді-рек-тор Цен-т-ра транс-план-то-ло-гии при Ка-ли-фор-ний-ському уні вер-си-ті-ті. - По-сле транс-план-та-ції біль-шин ст у цих ог-ра-ні-чо-ний сни-ма-ють-ся, і вони мо-гут пі-тать-ся нор-маль але ".

Ви-яс-ні-ті, як ме-ді-ка-мен-ти мо-гут вза-і-мо-дей-ст-во-вать з про-дук-та-ми. На-прі-заходів, які не-ко-то-які ме-ді-ка-мен-ти, ко-то-які при-ме-ня-ють-ся для уг-ні-те-ня їм-му-ні -те-та, мо-гут вза-і-мо-дей-ст-во-вать з грейп-фру-то-вим со-ком.

Будь-ті ос-то-пик-ни з пла-ва-ні-му. У бас-сей-нах і по-до-емах мо-гут бути небез-ні бак-ті-рії. Як і з-ве-туй-тесь з вра-чом преж-де, ніж ни-рять.

За ма-те-ри-а-лам Інтернету


Що вам необхідно знати про трансплантацію, журнал здоров'я

Схожі статті