Сутність судового рішення як акту правосуддя у цивільних справах

За своєю сутністю рішення суду є застосуванням права, судове рішення - це правозастосовний акт, тобто акт, в якому застосовується право в конкретній ситуації.

Особливості рішення суду як правозастосовчого акту:

1) Перш за все, це не просто правозастосовний акт органу державної влади, а правозастосовний акт органу, що здійснює правосуддя. І в цьому акті знаходить відображення захист цивільних прав (бо мета цивільного судочинства - захист цивільних прав).

3) Це завжди мотивований правозастосовний акт. Не тільки наказує певну поведінку для учасників, але і мотивує його.

4) Як правозастосовний акт судове рішення підлягає обов'язковому виконанню. Більш того, специфіка в тому, що закон встановлює чіткий порядок цього виконання і встановлює можливість саме примусового виконання

Судове рішення є остаточним процесуальним актом, в якому вирішується спір, вирішується конфлікт, в якому ліквідується конфлікт між сторонами і відносини з невизначених стають певними.

Тому за допомогою судових рішень досягається правова визначеність і стабільність цивільного обороту.

Вимоги, що пред'являються до судового рішення, також випливають із завдань цивільного судочинства: 1) захистити порушене (оскаржене) право, відновити і забезпечити можливість його належного здійснення; 2) надати виховний вплив на учасників судочинства, а також на широке коло громадян. Ці завдання можуть бути виконані за умови, якщо судове рішення переконливо, зрозуміло і справедливо, тобто якщо надана захист відповідає встановленим судом обставинам та закону, що регулює спірне матеріальне правовідношення, суб'єктивні права і обов'язки, факти.

Вимоги, яким має задовольняти судове рішення, передбачені законом і за характером поділяються на дві групи вимог, що пред'являються: а) до змісту судового рішення; б) до форми судового рішення.

Відповідно до ст. 192 ЦПК судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.

При відсутності норм матеріального права, що регулюють спірні правовідносини, суд застосовує норми, що регулюють подібні правовідносини (аналогія закону). Якщо відсутні і такі норми, суд вирішує справу виходячи з загальних засад чинного законодавства і Конституції Укаїни.

Поняття законності охоплює і вимога обгрунтованості, так як обов'язок суду виносити обгрунтовані рішення встановлена ​​законом і порушення цього обов'язку означає порушення закону.

Обгрунтованість судового рішення - вимога відповідності висловлених у вирішенні суджень встановленим судом обставинам справи. Як зазначив Пленум Верховного Суду СРСР, рішення є обґрунтованим, якщо в ньому викладені всі мають значення для справи обставини, всебічно і повно з'ясовані в судовому засіданні, і наведені докази на підтвердження висновків про встановлені обставини справи, права та обов'язки сторін

Якщо суд, оцінивши докази (кожне окремо і в сукупності), встановить, що ті чи інші представлені матеріали, свідчення свідків, інші фактичні дані не підтверджують обставин, на які сторони послалися як на підставу своїх вимог і заперечень, він повинен переконливо мотивувати свій висновок про це в рішенні (п. 4).

Судове рішення повинно задовольняти требованіюполноти, мати вичерпний характер. Це означає, що суд своїм рішенням повинен дати всебічний і повну відповідь на всі вимоги і заперечення сторін, які розглядалися судом. У рішенні має бути сформульовано, що ухвалив суд по кожному позовною вимогою (по кожному з'єднаному позовом, зустрічним позовом, заявленому вимогу на предмет спору третьою особою).

Проявом неповноти може бути те, що суд дозволив вимоги не всіх позивачів або можуть стосуватися не всіх відповідачів.

Требованіебезусловності, яким має відповідати судове рішення, означає, що дія судового рішення не може ставитися у залежність від настання або ненастання будь-яких умов.

Судове рішення повинно бути остаточним. Умовним, наприклад, є таке рішення, яким визнання права за однією стороною зв'язується з виконання чи невиконання якоїсь дії іншою стороною.

Якщо Ви помітили помилку в тексті виділіть слово і натисніть Shift + Enter

Схожі статті