Тема 7 республіканський і місцеві бюджети

2. Характеристика доходів республіканського бюджету

3. Склад і структура витрат республіканського бюджету і їх призначення

З коштів республіканського бюджету можуть виділятися бюджети областей та м Мінська, субсидії у вигляді дотацій та субвенцій при недостатності коштів їх бюджетів для вирівнювання фінансування окремих витрат і заходів.

Республіканський бюджет здійснюється Міністерством фінансів РБ відповідно до законодавства і включає в себе бюджетний процес, його нормативно-правову базу, організаційну основу.

Складання проектів республіканського бюджету здійснюється з метою визначення обсягів грошових коштів, необхідних для виконання фінансувань Міністерства фінансів і його системи.

Складання проекту республіканського бюджету здійснюється в 2 етапи:

1) розробка розрахункових показників, необхідних при складанні бюджету на черговий фінансовий рік;

2) визначення обсягу бюджетного фінансування на черговий фінансовий рік відповідно до бюджетної класифікації.

Місцеві бюджети є фінансові плани формування і використання грошових коштів місцевого управління. До складу місцевих бюджетів включаються кошти цільових бюджетних фондів в порядку, встановленому в законі про бюджет на черговий фінансовий рік.

До місцевих бюджетів належать: обласні, районні, міські бюджети, бюджети селищ міського типу і сільських рад.

Місцеві бюджети нижчестоящих територіальних одиниць не включаються до бюджету вищих адміністративно-територіальних одиниць.

Відповідно до територіальними рівнями місцевих бюджетів поділяються:

1) бюджети первинного рівня;

2) бюджети базового рівня;

3) бюджети обласного рівня.

Місцеві бюджети включають дохідну і видаткову частини. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок податків та інших обов'язкових платежів та інших надходжень відповідно до законодавства РБ. В доходи місцевих бюджетів включаються цільові бюджетні фонди, утворені відповідно до чинного законодавства. Регулюючі доходи щорічно затверджуються в законі РБ «Про бюджет» на черговий фінансовий рік.

За структурою доходи місцевих бюджетів поділяються на:

- власні, включаючи джерела доходів, закріплені законодавством РБ;

- додаткові, включаючи джерела, встановлені місцевими радами відповідно до законодавства РБ.

До місцевих бюджетів можуть надходити субсидії у вигляді дотацій та субвенцій. Провідне місце в місцевих бюджетах займають обласні бюджети. Їх доходи включають:

1) регулюючі доходи; 2) цільові збори; 3) доходи від державної власності та підприємницької діяльності; 4) адміністративні збори та платежі, штрафи і санкції та інші надходження.

Доходи бюджетів базового рівня включають: 1) поточні податкові доходи; 2) поточні неподаткові доходи: доходи від державної власності, адміністративні збори і платежі, надходження по штрафах і санкціях.

Доходи бюджетів первинного рівня включають: 1) поточні податкові доходи: прямі податки на доходи фізичних осіб і прибуток юридичних осіб, внутрішні податки на товари, послуги, податки на власність.

Доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів, поділяються між обласними, районними та обласними бюджетами.

Видатки місцевих бюджетів

Місцеві ради самостійно визначають напрями використання коштів місцевих бюджетів за винятком сум, виділених з вищестоящих бюджетів. У складі місцевих бюджетів утворюються резервні і цільові фонди.

Місцеві бюджети включають витрати на фінансування галузей місцевого господарства, яке визначається з урахуванням першочергового спрямування.

Місцеві ради можуть вкладати свої тимчасово вільні грошові кошти від господарської діяльності, випуску цінних паперів, здійснювати інвестиційну діяльність.

Складання місцевих бюджетів перебувати в компетенції місцевих рад. Місцеві ради визначають терміни і порядок складання місцевих бюджетів. Після затвердження республіканського бюджету і нормативу відрахувань до бюджетів областей та м Мінська здійснюється розробка обласних бюджетів та інших розрахункових показників по доходах і видатках бюджетів районів і міст. Для визначення нормативів відрахувань до цих бюджетів і суми субсидій.

Доходи бюджету класифікуються за такими групами:

1. податкові доходи;

3. неподаткові доходи;

4. безоплатні надходження.

Податкові доходи включають в себе:

- республіканські податки, збори (мита), місцеві податки і збори та інші податкові доходи, встановлені Президентом Республіки Білорусь і (або) законами;

- пені, нараховані за несвоєчасну сплату податків, зборів (мит);

- відсотки за користування відстрочкою і (або) розстрочкою сплати податків, зборів, митних платежів та пені, податковим кредитом.

До неподаткових доходів відносяться:

- доходи від використання майна, що перебуває у державній власності;

- інші неподаткові доходи.

До безоплатним надходженнях відносяться необов'язкові поточні і капітальні платежі, які включають в себе надходження від:

- іншого бюджету у формі міжбюджетних трансфертів.

Податкові доходи вважаються сплаченими в дохід відповідного бюджету з моменту, що визначається податковим законодавством.

Днем сплати інших доходів в дохід відповідного бюджету визнається:

- день здачі платником платіжного доручення банку;

- день виконання банком платіжного доручення платника на перерахування належних сум доходів, раніше не виконаного через відсутність на рахунку платника коштів;

- день внесення платником готівкових коштів в банк.

Доходи вважаються зарахованими в дохід бюджету з моменту їх надходження на рахунок відповідного бюджету.

Власні доходи республіканського бюджету і місцевих бюджетів можуть включати в себе:

- податкові доходи, що зараховуються до бюджету відповідно до законодавства на постійній основі;

- неподаткові доходи, що зараховуються до бюджету відповідно до законодавства на постійній основі;

- безоплатні надходження, за винятком міжбюджетних трансфертів.

До регулюючим доходах республіканського бюджету і місцевих бюджетів належать доходи, які можуть частково або повністю передаватися в інші бюджети і за якими встановлено норматив у вигляді верхнього рівня відрахування від податкового доходу, а також місцеві податки і збори за нормативами, що визначаються місцевими Радами депутатів.

Нормативи відрахувань від регулюючих доходів (у відсотках) республіканського бюджету в консолідовані бюджети областей та бюджет м Мінська визначаються законом про республіканський бюджет на черговий фінансовий рік.

Нормативи відрахувань від регулюючих доходів (у відсотках) обласних бюджетів в консолідовані бюджети районів і бюджети міст обласного підпорядкування визначаються рішеннями обласних Рад депутатів про бюджет на черговий фінансовий рік.

Нормативи відрахувань від регулюючих доходів (у відсотках) районних бюджетів до бюджетів сільрад, селищ міського типу, міст районного підпорядкування визначаються рішеннями районних Рад депутатів про бюджет на черговий фінансовий рік.

Доходи республіканського бюджету і місцевих бюджетів на черговий фінансовий рік визначаються відповідно до Бюджетного кодексу та інших актів законодавства.

Доходи республіканського бюджету формуються за рахунок власних доходів, регулюючих доходів і міжбюджетних трансфертів.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних доходів, регулюючих доходів, відрахувань від регулюючих доходів, що надходять з вищестоящих бюджетів, та міжбюджетних трансфертів.

У складі республіканського бюджету і місцевих бюджетів можуть створюватися державні цільові бюджетні фонди. Вони можуть формуватися за рахунок доходів, визначених Бюджетним кодексом.

Характеристика доходів республіканського бюджету