Інвестицій і терміну окупності проекту - студопедія

Порядок заповнення таблиці:

1. Як одноразових витрат приймається вартість придбання автотранспортних засобів.

2. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства Пч.

3. Амортизація (береться з кошторису витрат).

4. Чистий дохід визначається по формулі:

де Пч - чистий прибуток за рік експлуатації, руб .; Агод - річна сума амортизаційних відрахувань, руб.

5. Коефіцієнт дисконтування (коефіцієнт, за допомогою якого номінальні одноразові витрати або інвестиції в рік їх вкладення за альтернативними варіантами приводяться до єдиного розрахункового року або до року введення об'єктів в експлуатацію)

де at - коефіцієнт дисконтування для t-го року; r - дисконтна ставка (темп зміни цінності грошей в частках від одиниці). У курсової роботі приймається на рівні ставки рефінансування, яка встановлюється Центральним банком Російської Федерації; t - номер року з моменту початку інвестицій (за розрахунковий приймається нульовий рік).

Оцінка ефективності інвестицій проводиться в вартісному (грошовому) вираженні, слід враховувати різну вартість поточних і майбутніх грошових коштів. Приведення майбутньої вартості до вартості сьогоднішньої називається дисконтуванням.

6. Чиста поточна вартість (ЧДД) - це чистий дохід, наведений по фактору часу в такий спосіб:

7. Реальна вартість проекту (РЦП) визначається як різниця між сумарним чистим дисконтованих доходом і сумарними капіталовкладеннями, наведеними по фактору часу

Значення РЦП має бути більше нуля, в цьому випадку окупаються всі інвестиції

8. Реальна цінність проекту з урахуванням ліквідаційної вартості (Слікв.) Якщо у підприємства є можливість після закінчення реалізації проекту продати основні засоби за залишковою вартістю, то тоді РЦП розраховується з урахуванням ліквідаційної вартості. Під ліквідаційною вартістю розуміється вартість реалізації вибуває майна, яка в розрахунках може бути прийнята рівною залишкової вартості (Упор. = Сбал. -Сам.). Умовно приймаємо, що АТО продає за залишковою вартістю транспортні засоби після 3-х років експлуатації.

В цьому випадку РЦП визначається за формулою:

9. Термін окупності проекту - це момент часу, в якому значення РЦП змінює знак з негативного на позитивний, тобто коли

Необхідно визначити ставку дисконтування, при якій досягається беззбитковість проекту, тобто дисконтована величина потоку витрат дорівнює дисконтованій величині потоку доходів (ВНД). Побудувати графік залежності ЧДД від зміни норми доходу.

Після виконаних розрахунків робиться висновок про економічну ефективність інвестицій і їх термін повернення, а також про ставки доходу, при якій вкладені в проект капітальні вкладення будуть рівні отриманим від реалізації проекту доходам.

Схожі статті