Конкурс на право укладення договору оренди муніципального майна

У загальному випадку - так. Але є певні винятки.

"Про захист конкуренції"

1. Укладання договорів оренди, договорів безоплатного користування, договорів довірчого управління майном, інших договорів, які передбачають перехід прав володіння та (або) користування щодо державного або муніципального майна, що не закріпленого на праві господарського відання або оперативного управління, може бути здійснено тільки за результатами проведення конкурсів або аукціонів на право укладення цих договорів, за винятком надання зазначених прав на таке майно:

1) на підставі міжнародних договорів Російської Федерації (в тому числі міжурядових угод), федеральних законів, що встановлюють інший порядок розпорядження цим майном, актів Президента Російської Федерації, актів Кабінету Міністрів України, рішень суду, що набрали законної сили;

2) державним органам, органам місцевого самоврядування, а також державних позабюджетних фондів, Центральному банку Російської Федерації;

3) державним і муніципальним установам, державним корпораціям, державним компаніям;

4) некомерційним організаціям, створеним у формі асоціацій і союзів, релігійних і громадських організацій (об'єднань) (в тому числі політичним партіям, громадським рухам, громадським фондам, громадським установам, органам громадської самодіяльності, професійним спілкам, їх об'єднанням (асоціаціям), первинним профспілковим організаціям), об'єднань роботодавців, товариств власників житла;

5) адвокатським, нотаріальним, торгово-промисловим палатам;

6) освітнім установам незалежно від їх організаційно-правових форм, включаючи зазначені в пункті 3 цієї частини державні та муніципальні освітні установи, і медичним установам приватної системи охорони здоров'я;

7) для розміщення об'єктів поштового зв'язку;

8) особі, що володіє правами володіння і (або) користування мережею інженерно-технічного забезпечення, в разі, якщо передане майно є частиною відповідної мережі інженерно-технічного забезпечення та дані частину мережі і мережу є технологічно пов'язаними відповідно до законодавства про містобудівну діяльність;

9) в порядку, встановленому главою 5 цього Закону;

11) на строк не більше ніж тридцять календарних днів протягом шести послідовних календарних місяців (надання зазначених прав на таке майно одній особі на сукупний термін більш ніж тридцять календарних днів протягом шести послідовних календарних місяців без проведення конкурсів або аукціонів забороняється);

12) замість нерухомого майна, права стосовно якого припиняються в зв'язку зі знесенням або з реконструкцією будівлі, будівлі, споруди, якими або частиною яких є таке нерухоме майно, або у зв'язку з наданням прав на таке нерухоме майно державним або муніципальним освітнім установам, медичним установам. При цьому нерухоме майно, права на яке надаються, має бути рівнозначним раніше наявного нерухомого майна за місцем розташування, площі та визначається відповідно до законодавства Російської Федерації, що регулює оціночну діяльність, вартості. Умови, при яких нерухоме майно визнається рівнозначним раніше наявного нерухомого майна, встановлюються федеральним антимонопольним органом;

13) правонаступнику приватизованого унітарного підприємства в разі, якщо таке майно не включено до складу підлягають приватизації активів приватизованого унітарного підприємства, але технологічно і функціонально пов'язано з приватизованим майном і віднесено федеральними законами до об'єктів цивільних прав, оборот яких не допускається, або до об'єктів, які можуть перебувати лише у державній або муніципальній власності.

2. Зазначений у частині 1 цієї статті порядок укладення договорів не поширюється на майно, розпорядження якими здійснюється відповідно до Земельного кодексу Російської Федерації, Водним кодексом Російської Федерації, Лісовим кодексом Російської Федерації, законодавством Російської Федерації про надра, законодавством Російської Федерації про концесійні угоди.

3. У порядку, передбаченому частиною 1 цієї статті, здійснюється укладання договорів оренди, договорів безоплатного користування, інших договорів, які передбачають перехід прав володіння та (або) користування щодо:

1) державного або муніципального нерухомого майна, яке належить на праві господарського відання або оперативного управління державним або муніципальним унітарним підприємствам;

2) державного або муніципального нерухомого майна, закріпленого на праві оперативного управління за державними або муніципальними автономними установами;

3) державного або муніципального майна, яке належить на праві оперативного управління державним чи муніципальній бюджетним установам.

4. Особа, якій відповідно до частин 1 і 3 цієї статті надані права володіння і (або) користування приміщенням, будівлею, будовою або спорудою, може передати такі права щодо частини або частин приміщення, будівлі, будівлі або споруди третім особам за згодою власника без проведення конкурсів або аукціонів. При цьому загальна площа переданих у володіння і (або) у користування третім особам частини або частин приміщення, будівлі, будівлі або споруди не може перевищувати десять відсотків площі приміщення, будівлі, будівлі або споруди, права на які надані відповідно до частин 1 і 3 цієї статті, і складати більш ніж двадцять квадратних метрів ".

Схожі статті