Наказ федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду від n 7 - про

В. о. керівника

Реєстраційний N 9051

I. Загальні положення

2. Цей Порядок встановлює порядок ведення загального та (або) спеціального журналу, в яких ведеться облік виконання робіт при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єктів капітального будівництва.

3. Загальний журнал робіт, в якому ведеться облік виконання робіт при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва (далі - загальний журнал робіт), є основним документом, що відображає послідовність здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, в тому числі терміни і умови виконання всіх робіт при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва, а також відомості про будівельний контроль і державним ном будівельному нагляді.

Спеціальні журнали робіт, в яких ведеться облік виконання робіт при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва (далі - спеціальні журнали робіт), є документами, що відображають виконання окремих видів робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва.

4. Загальні і (або) спеціальні журнали робіт (далі - журнали робіт) підлягають передачі забудовником або замовником завчасно, але не пізніш як за сім робочих днів до початку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва одночасно з повідомленням, направляються відповідно до частиною 5 статті 52 Містобудівного кодексу Російської Федерації, в орган державного будівельного нагляду у випадках, якщо відповідно до частини 1 статті 54 Містобудівного кодексу Російської Федерації при осу ществление будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва передбачено державний будівельний нагляд.

Що підлягають передачі в орган державного будівельного нагляду журнали робіт повинні бути зброшуровані та пронумеровані забудовником або замовником, титульні листи зазначених журналів повинні бути заповнені.

5. Орган державного будівельного нагляду скріплює надійшли відповідно до пункту 3 цього Порядку журнали робіт печаткою, проставляє реєстраційний напис із зазначенням номера справи та повертає такі журнали забудовнику або замовнику для ведення обліку виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва. По закінченню відповідного журналу забудовником або замовником в орган державного будівельного нагляду для реєстрації надається новий журнал з позначкою "1", "2" і т.д.

6. Заповнені журнали робіт підлягають зберіганню у забудовника або замовника до проведення органом державного будівельного нагляду підсумкової перевірки. На час проведення підсумкової перевірки журнали робіт передаються забудовником або замовником в орган державного будівельного нагляду. Після видачі органом державного будівельного нагляду висновки про відповідність збудованого, реконструйованого, відремонтованого об'єкта капітального будівництва вимогам технічних регламентів (норм і правил), інших нормативно-правових актів та проектної документації журнали робіт передаються забудовнику або замовнику на постійне зберігання.

II. Порядок ведення загального журналу робіт

7. Загальний журнал робіт випускається типографським способом в форматі А4 за зразком, наведеним у додатку N 1 до цього Порядку.

8. Розділи загальному протоколі робіт ведуться уповноваженими на ведення такого журналу представниками забудовника або замовника, особи, яка здійснює будівництво, органу державного будівельного нагляду та інших осіб шляхом заповнення його граф відповідно до підпунктів 8.1-8.7 цього Порядку. Перелік уповноважених на ведення розділів загального журналу робіт представників зазначених осіб відбивається на Титульній сторінці журналу.

Записи в загальний журнал вносяться з дати початку виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва до дати фактичного закінчення виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва.

8.1. Розділ 1 "Список інженерно-технічного персоналу особи, яка здійснює будівництво, зайнятого при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва" заповнюється уповноваженим представником особи, яка здійснює будівництво. В розділ вносять дані про всіх представників інженерно-технічного персоналу, зайнятих при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва.

8.3. Розділ 3 "Відомості про виконання робіт в процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва" заповнюється уповноваженим представником особи, яка здійснює будівництво. У зазначений розділ включаються дані про виконання всіх робіт при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва.

Дані про роботи, які виконуються при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва, повинні містити відомості про початок і закінчення роботи і віддзеркалювати хід її виконання. Опис робіт повинен проводитися стосовно конструктивних елементів будівлі, будівлі або споруди з означенням осей, відміток, поверхів, ярусів, секцій, приміщень, де роботи виконуються. Тут же повинні наводитися короткі відомості про методи виконання робіт, застосовуваних будівельних матеріалах, виробах і конструкціях, проведені випробування конструкцій, обладнання, систем, мереж і вимушені простої (випробування вхолосту або під навантаженням, подача електроенергії, тиску, випробування на міцність і герметичність та інше. ).

8.4. Розділ 4 "Відомості про будівельний контроль забудовника або замовника в процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва" заповнюється уповноваженим представником забудовника або замовника. У зазначений розділ включаються всі дані про виявлені будівельним контролем недоліки при виконанні робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, а також відомості про усунення зазначених недоліків.

8.5. Розділ 5 "Відомості про будівельний контроль особи, яка здійснює будівництво, в процесі будівництва реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва" заповнюється уповноваженим представником особи, яка здійснює будівництво. У зазначений розділ включаються всі дані про виявлені будівельним контролем недоліків при виконанні робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, відомості про усунення зазначених недоліків, а також про застосовуваних будівельним контролем схемах контролю виконання робіт при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва.

8.6. Розділ 6 "Перелік виконавчої документації при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва" заповнюється уповноваженим представником особи, яка здійснює будівництво. У зазначеному розділі наводиться перелік всіх актів огляду робіт, конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, образів (проб) застосовуваних будівельних матеріалів, результатів проведення обстежень, випробувань, експертиз виконаних робіт і застосовуваних будівельних матеріалів в хронологічному порядку.

8.7. Розділ 7 "Відомості про державний будівельному нагляді при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва" ведеться посадовою особою (посадовими особами) органу державного будівельного нагляду, уповноваженого (уповноваженими) на підставі відповідного розпорядження (наказу) органу державного будівельного нагляду і від його імені здійснювати такий нагляд. У зазначений розділ включаються дані про проведені органом державного будівельного нагляду перевірках відповідності виконуваних робіт вимогам технічних регламентів (норм і правил), інших нормативно-правових актів та проектної документації, виявлені порушення відповідності виконуваних робіт вимогам технічних регламентів (норм і правил), інших нормативно-правових актів і проектної документації, приписах про усунення виявлених порушень, відомості про виконання таких розпоряджень, а також дані про видачу укласти ія про відповідність збудованого, реконструйованого, відремонтованого об'єкта капітального будівництва названим вимогам або рішенні про відмову у видачі такого висновку.

9. Записи в загальний журнал робіт вносяться в текстовій формі і підписуються відповідними уповноваженими представниками осіб, зазначених у підпунктах 8.1-8.7 пункту 8 цього Порядку, відомості про яких відображені на Титульній сторінці загальному протоколі робіт.

III. Порядок ведення спеціальних журналів робіт

10. Спеціальні журнали робіт веде уповноважений представник особи, яка здійснює будівництво, шляхом заповнення граф починаючи з дати виконання окремого виду робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва до дати фактичного закінчення виконання окремого виду таких робіт.

11. Після завершення виконання окремих видів робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва заповнені спеціальні журнали робіт передаються забудовнику або замовнику.

до Порядку ведення загального та (або) спеціального журналу

обліку виконання робіт при будівництві, реконструкції,

капітальному ремонті об'єктів капітального будівництва,

затв. наказом Федеральної служби по

екологічного, технологічного і атомного нагляду

Вводиться Порядок, що регламентує процедуру ведення загального та (або) спеціального журналів, в яких відображається облік виконання робіт при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єктів капітального будівництва.

Загальний журнал є основним документом, що відображає послідовність здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, в тому числі терміни і умови виконання всіх робіт, а також відомості про будівельний контроль та державному будівельному нагляді. Спеціальні журнали робіт, є документами, що відображають виконання окремих видів робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва.

Загальні і (або) спеціальні обліку журнали робіт підлягають передачі забудовником або замовником не пізніше ніж за сім робочих днів до початку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта одночасно з повідомленням, направляються до органу державного будівельного нагляду у випадках, якщо при здійсненні будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта передбачено державний будівельний нагляд.

Що підлягають передачі в орган державного будівельного нагляду журнали робіт повинні бути зброшуровані та пронумеровані забудовником або замовником, титульні листи повинні бути заповнені.

Розділи загальному протоколі робіт ведуться уповноваженими представниками забудовника або замовника, особи, яка здійснює будівництво, органу державного будівельного нагляду та інших осіб. Перелік зазначених уповноважених представників відбивається на титульному аркуші журналу. Записи в загальний журнал вносяться з дати початку виконання робіт до дати їх фактичного закінчення.

Спеціальні журнали робіт веде уповноважений представник особи, яка здійснює будівництво, шляхом заповнення граф починаючи з дати виконання окремого виду робіт також до дати їх фактичного закінчення. Після завершення робіт заповнені спеціальні журнали робіт передаються забудовнику або замовнику.

Наведено зразок загального журналу робіт.

Реєстраційний N 9051

Актуальний текст документа

Отримайте повний доступ до системи ГАРАНТ безкоштовно на 3 дні!

Схожі статті