Порядок нарахування пені та стягнення сум недоїмки, а також пені, штрафів, відсотків

Головна Документи ПОРЯДОК нарахованих штрафів та стягнення сум недоїмки, А ТАКОЖ пені, штрафів, ВІДСОТКІВ

Постановою Правління ПФР

Нарахованих штрафів та СТЯГНЕННЯ СУМ

Недоїмки, А ТАКОЖ пені, штрафів, ВІДСОТКІВ

1. Обов'язок платників зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації виникає при наявності підстав, встановлених законодавством Російської Федерації, з моменту настання встановлених законодавством термінів сплати страхових внесків.

Обов'язок по сплаті страхового внеску вважається виконаним платником з дати списання коштів платника страхових внесків з його розрахункового рахунку, а при сплаті готівкою - з моменту внесення грошової суми в рахунок сплати страхового внеску в банк або іншу кредитну організацію, або в касу органу місцевого самоврядування або організацію зв'язку Міністерства Російської Федерації по зв'язку та інформатизації.

2. Після закінчення встановлених строків сплати страхових внесків несплачена сума вважається недоїмкою і стягується з платників страхових внесків з нарахуванням пені. До недоїмку відноситься і сума заборгованості, виявлена ​​під час перевірки платника страхових внесків, у тому числі при здачі розрахункових відомостей.

3. Пеня є одним із заходів забезпечення виконання обов'язку зі сплати страхового внеску.

Нарахування та сплата пені здійснюється незалежно від застосування до платника інших заходів забезпечення виконання обов'язку зі сплати страхового внеску (застави майна або поручительства), а також заходів відповідальності за порушення законодавства про порядок сплати страхових внесків до ПФР.

4. Пені нараховуються на суму недоїмки за кожен календарний день прострочення виконання обов'язку зі сплати страхового внеску, починаючи з наступного за встановленим законодавством дня сплати страхових внесків, у розмірі однієї трьохсот діючої в цей час ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації.

У разі, коли термін сплати страхового внеску збігається з вихідним (святковим) днем, пені нараховуються, починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового) дня.

5. Нарахування пені на суму недоїмки не проводиться у разі, якщо ця сума не може бути сплачена платником у зв'язку з рішенням суду про призупинення операцій платника в банку або накладення арешту на його майно, прийнятим на підставі заяви органу ПФР. При цьому нарахування пені на зазначену суму недоїмки призупиняється, починаючи з дня набрання законної сили рішенням суду або з дня винесення рішення про накладення арешту на майно платника.

6. Пені можуть бути сплачені як самим платником страхових внесків, так і бути стягнуті примусово за рахунок його коштів, що знаходяться на рахунках в банках чи інших кредитних організаціях, а також за рахунок іншого майна, в порядку, визначеному законодавством Російської Федерації.

Примусове стягнення пені з організацій провадиться в безспірному порядку шляхом виставлення на рахунки, відкриті ними в кредитних організаціях інкасових доручень, а з фізичних осіб - в судовому порядку.

Сплата пені може відбутися одночасно зі сплатою сум страхового внеску або після їх сплати в повному обсязі.

7. Нарахування пені платнику страхових внесків здійснюється при проведенні камеральної перевірки своєчасності сплати страхових внесків.

Камеральна перевірка проводиться за місцем знаходження служби уповноважених ПФР на підставі розрахункових відомостей, відомостей про доходи та документів, поданих платником, які є підставою для обчислення і сплати страхових внесків, а також інших документів про діяльність платника, наявних у уповноваженого ПФР.

Камеральна перевірка, як правило, проводиться уповноваженим ПФР при поданні платником розрахунковою відомістю і документів, які є підставою для обчислення і сплати страхових внесків.

У разі якщо проведення камеральної перевірки при поданні платником зазначених документів неможливо, уповноважений ПФР зобов'язаний провести камеральну перевірку протягом місяця з дня подання платником вищезазначених документів.

При отриманні розрахункової відомості, спрямованої платником через органи поштового зв'язку, камеральна перевірка проводиться протягом місяця з дня отримання розрахункової відомості.

8. Результати камеральної перевірки оформляються актом камеральної перевірки (Додаток 1). При відсутності порушень акт не складається.

У зазначеному акті фіксуються сума недоїмки, сума пені, нарахованих на недоїмку, суми штрафних санкцій, що застосовуються до платника страхових внесків відповідно до законодавства Російської Федерації, а також суми відсотків, що нараховуються у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

Акт камеральної перевірки складається у двох примірниках і підписується уповноваженим ПФР, яка його склала, і платником страхових внесків - керівником організації, індивідуальним підприємцем, головою селянського (фермерського) господарства, фізичною особою, зареєстрованою як самостійного платника страхових внесків, або уповноваженим представником зазначених осіб та завіряється печаткою організації.

Один примірник акта з додатком розрахунку пенею вручається платнику (уповноваженому представнику). При цьому на примірнику акта, що залишається на зберіганні в органі ПФР, платником (уповноваженим представником) проводиться запис: "Примірник акта з додатком розрахунку пенею отримав", яка завіряється його підписом із зазначенням прізвища та ініціалів, а також дати вручення акта.

9. Одночасно з актом камеральної перевірки оформляється вимога про сплату страхових внесків для платників страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації (Додаток 2).

У вимозі зазначаються сума заборгованості по страхових внесках, сума нарахованих штрафів, встановлений законодавством Російської Федерації термін сплати страхових внесків, строк виконання вимоги (3 дні з дня отримання вимоги платником).

Крім того, в вимога включаються суми нарахованих відсотків і штрафних санкцій, які платнику пропонується сплатити самостійно в зазначений термін.

Вимога складається у двох примірниках і підписується головним (старшим) уповноваженим ПФР (керівником служби уповноважених ПФР) і засвідчується печаткою служби уповноважених ПФР.

Один примірник вимоги вручається платнику страхових внесків (уповноваженому представнику). При цьому на примірнику вимоги, що залишається на зберіганні в органі ПФР, платником (уповноваженим представником) проводиться запис: "Вимога про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду отримав", яка завіряється його підписом із зазначенням прізвища та ініціалів, а також дати вручення вимоги.

10. Вимога про сплату страхових внесків може бути надіслано платнику страхових внесків без оформлення акта камеральної перевірки (наприклад, в разі здійснення щомісячного контролю за сплатою поточних страхових внесків, у разі відсутності на момент проведення камеральної перевірки платника достовірних відомостей про сплату ним страхових внесків, нарахованих за останній місяць звітного кварталу, в зв'язку з тим, що термін сплати внесків ще не закінчився, і сума вказаних страхових внесків не включена до вимоги про сплату внесків, про формленія відповідно до акта камеральної перевірки, а також в інших випадках).

При цьому в разі ненадходження зазначених страхових внесків на рахунки ПФР протягом 10 днів після встановленого законодавством строку сплати внесків платнику в 5-денний строк надсилається вимога про сплату відповідної суми страхових внесків без складання акта камеральної перевірки <*>.

<*> Встановлені статтею 70 Податкового кодексу Російської Федерації строки направлення платнику вимоги про сплату страхових внесків складають 10 днів з дати винесення відповідного рішення за результатами перевірки, а при відсутності акту перевірки - 3 місяці з дати настання терміну сплати внесків.

11. Примірники акта камеральної перевірки та вимоги, що залишаються на зберіганні в органі ПФР, підшиваються до справи платника страхових внесків.

12. У разі відмови платника страхових внесків від підпису акта камеральної перевірки та його отримання уповноваженим ПФР в присутності платника (уповноваженого представника) проводиться запис на обох примірниках акта: "Від підпису відмовилися".

13. У разі якщо камеральна перевірка проводиться за відсутності платника страхових внесків, на обох примірниках акта уповноваженим ПФР робиться запис: "Акт складено за відсутності платника" із зазначенням причини (наприклад, у зв'язку з отриманням розрахункової відомості по пошті) і дати складання акта.

Одночасно оформляється вимога про сплату страхових внесків для платників страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації.

14. Акт камеральної перевірки та вимога про сплату страхових внесків можуть бути спрямовані платнику внесків поштою рекомендованим листом або іншим способом, що підтверджує факт і дату їх отримання, і вважаються отриманими після закінчення шести днів з дати направлення рекомендованого листа. У цьому випадку використовують екземпляри акту і вимоги, що залишаються на зберіганні в органі ПФР, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення.

15. Після закінчення терміну виконання вимоги про сплату страхових внесків уповноваженим ПФР оформляється рішення про стягнення з платника страхових внесків несплачених сум недоїмки і пені, а також сум нарахованих відсотків і штрафів (Додаток 3).

Рішення про стягнення заборгованості по страхових внесках, а також сум нарахованих пені, штрафів, відсотків складається в одному примірнику, підписується головним (старшим) уповноваженим ПФР (керівником служби уповноважених ПФР) і засвідчується печаткою служби уповноважених ПФР.

Рішення про стягнення підшивається до справи платника страхових внесків і є підставою для примусового стягнення з платника заборгованості в межах сум, зазначених у вимозі.

Ухвалення рішення про стягнення і напрямок в банк або іншу кредитну організацію, в яких відкриті рахунки платника, інкасового доручення на списання і перерахування необхідних грошових коштів до бюджету Пенсійного фонду проводиться в 10-денний термін після закінчення терміну виконання вимоги.

Позовна заява про стягнення сум нарахованих штрафів і відсотків з платника - організації подається органом ПФР в арбітражний суд в 3-місячний термін після закінчення терміну виконання вимоги.

16. При стягненні заборгованості за коштами ПФР з платника - фізичної особи рішення про стягнення заборгованості по страхових внесках, а також сум нарахованих пені, штрафів, відсотків повинно бути прийнято органом ПФР протягом 10 днів після закінчення терміну виконання вимоги про сплату заборгованості.

Позовна заява про стягнення заборгованості по страхових внесках і пені, а також сум нарахованих штрафів і відсотків за рахунок майна платника - фізичної особи має бути подано органом ПФР в арбітражний суд (при наявності статусу індивідуального підприємця) або в суд загальної юрисдикції (за відсутності статусу індивідуального підприємця) протягом 3-х місяців після закінчення терміну виконання вимоги.

17. Уповноваженими ПФР ведеться облік вимог, які направляються платникам страхових внесків, рішень про стягнення заборгованості з платників, а також виставлених на рахунки платників інкасових доручень і поданих до суду позовних заяв про стягнення заборгованості (Додатки 4, 5, 6, 7).

18. Порядок стягнення сум недоїмки, а також пені, штрафів, відсотків, нарахованих за результатами документальних перевірок платників страхових внесків, а також форма акта документальної перевірки та порядок його складання передбачені Порядком складання акта документальної (виїзної) перевірки правильності розрахунків роботодавців з Пенсійним фондом Російської Федерації.