Value added

  • вартість, додана обробкою

з позитивними доповненнями, з додатковими позитивними характеристиками

1) ек. додана вартість (різниця між цінністю продукції фірми або галузі і вартістю сировини, комплектуючих виробів і послуг (крім робочої сили, плати за землю), придбаних для забезпечення випуску цієї продукції)

That is, tax is effectively collected on the value added of goods and services provided to consumers.

2) стат. умовно-чиста продукція, додана вартість (валова продукція фірми, галузі, економіки країни в цілому за вирахуванням вартості матеріалів та незавершеного виробництва)

value added per man-hour - питома умовно-чиста продукція, умовно-чиста продукція на людино-годину

value added by mining, transportation, trade - умовно-чиста продукція добувної промисловості, транспорту, торгівлі

The value-added of each market segment is taken from the national accounts.

Value added is used as a measure of the size of national economies, GDP is the sum of value added of all firms in an economy.


* * *
додана вартість: додаткова вартість, що купується матеріалами і компонентами в процесі виробництва, складання або упаковки; різниця між продажами компанії, галузі за певний період і витратами на матеріали, компоненти, послуги (крім робочої сили, плати за землю) за той же період; інший спосіб підрахунку - підсумовування всіх доходів, створених галуззю за певний період (зар-плата, відсотки, дивіденди, прибуток, що залишається в розпорядженні компанії); сумарна додана вартість всієї економіки дорівнює валовому внутрішньому продукту.

Словник економічних термінів.

Бухгалтерія і аудит

1) Загальна лексика: умовно чиста продукція, обгрунтований, виправданий

2) Юридичний термін: вартість обробки

3) Економіка: додана вартість, вартість, додана обробкою (до вартості матеріалів і напівфабрикатів, витрачених в процесі виробництва). умовно-чиста продукція (валова продукція за вирахуванням вартості матеріалів і незавершеного виробництва)

4) Бухгалтерія: приріст вартості (різниця на кожній стадії виробництва між собівартістю продукції та вартістю матеріалів на її виготовлення)

5) Космонавтика: з розширеними функціями

1) Обчислювальна техніка: з доданою вартістю, з додатковими послугами

2) Ділова лексика: додаткова вартість

3) Автоматика: з додатковими позитивними характеристиками, з позитивними доповненнями