Звідси можна дати таке визначення культури

Звідси можна дати таке визначення культури. Культура - це універсальний спосіб творчої самореалізації людини через полягання сенсу, прагнення розкрити і затвердити сенс людського життя в співвіднесеності його зі змістом сущого. Культура постає перед людиною як смисловий світ, який надихає людей і згуртовує їх в певне співтовариство (націю, релігійну або професійну групу і т. Д.) Цей смисловий світ передається з покоління в покоління і визначає спосіб буття і світовідчування людей

В основі кожного такого смислового світу лежить домінуючий сенс, смислова домінанта культури. Смислова домінанта культури - це той головний зміст, то загальне ставлення людини до світу, яке визначає характер всіх інших змістів і відносин

При цьому культура і її смислова домінанта можуть реалізовуватися по-різному, але наявність смислового єдності додає цілісність всьому, що роблять і що переживають люди. Об'єднуючи і надихаючи людей, культура дає їм не тільки загальний спосіб збагнення світу, але і спосіб взаємного розуміння і співпереживання, мова для вираження найтонших порухів душі. Наявність смислової домінанти культури створює саму можливість культурології як науки: не можна відразу охопити культуру у всіх її аспектах, але можна виділити, зрозуміти і проаналізувати домінуючий сенс. А далі треба вже вивчати різні способи його реалізації, звертатися до деталей і конкретних форм його втілення. Система смислів передається від однієї людини до іншої за допомогою символів.

3 Структура культури

Прийнято ділити культуру на матеріальну і духовну відповідно двом основним видам виробництва - матеріального і духовного. Матеріальна культура охоплює всю сферу матеріальної діяльності і її результати (знаряддя праці, житла, предмети повсякденного вжитку, одяг, засоби транспорту і зв'язку та інші). Духовна культура охоплює сферу свідомості, духовного виробництва (пізнання, моральність, виховання і просвіта, включаючи право, філософію, етику, естетику, науку, мистецтво, літературу, міфологію, релігію). Гармонійний розвиток культури природно припускає органічна єдність матеріальної і духовної культур

Культура включає в себе не тільки предметні результати діяльності людей (машини, технічні споруди, результати пізнання, твори мистецтва, норми права і моралі і т.д.), але й суб'єктивні людські сили і здібності, реалізовані в діяльності (знання й уміння, виробничі і професійні навички, рівень інтелектуального, естетичного і морального розвитку, світогляд, способи і форми взаємного спілкування людей в рамках колективу і суспільства) Культура, якщо її розглядати в широкому плані, включає в себе ак матеріальні, так і духовні засоби життєдіяльності людини, які створені самою людиною. Матеріальні і духовні реальності, створені творчою працею людини, називаються артефактами, тобто штучно створеними. Таким чином, артефакти будучи матеріальними або духовними цінностями, мають не природне, природне, походження, а задумані і створені людиною як творцем, хоча, звичайно, він використовує для цього як вихідний матеріал об'єкти, енергію або сировину природи і діє в згоді з законами природи

В силу того, що людина, за своєю природою істота духовно-матеріальне, він споживає як матеріальні, так і духовні артефакти. Для задоволення матеріальних потреб він створює і споживає їжу, одяг, житла, створює техніку, матеріали, будівлі, споруди, дороги і т.п. Для задоволення духовних потреб він створює художні цінності, моральні і естетичні ідеали, політичні, ідеологічні та релігійні ідеали, науку і мистецтво. Тому діяльність людини поширюється по всіх каналах як матеріальної, так і духовної культури. Ось чому можна розглядати людини як вихідний системоутворюючий фактор у розвитку культури. Людина створює і використовує світ речей і світ ідей, який обертається навколо нього; і його роль - це роль деміурга, роль творця, а місце його в культурі - це місце центру світобудови артефактів, тобто центра культури. Людина творить культуру, відтворює і використовує її як засіб для власного розвитку. Він архітектор, будівельник і житель того природного світу, який називається культурою світу, "другою природою", "штучно створеним" житлом людства. Це той світ реальностей, який на планеті Земля до людини не існував, реальність, яка виникає, живе і розвивається разом з людиною і яка буде існувати до тих пір, поки буде існувати людство.

3.1 Матеріальна складова культури

Матеріальна культура більш безпосередньо і більш прямо обумовлена ​​якостями і властивостями природних об'єктів, тим різновидом форм речовини, енергії та інформації, які використовуються людиною в якості вихідних матеріалів або сировини при створенні матеріальних предметів, матеріальних продуктів і матеріальних засобів існування людини

Матеріальна культура включає в себе різноманітні за типами та формами артефакти, де природний об'єкт і його матеріал трансформовані так, що об'єкт перетворено на річ, тобто в предмет, властивості і характеристики якого задані і продукувати творчими здібностями людини так, щоб вони більш точно або більше повно задовольняли потреби людини як "homo sapiens", а отже, мали культурно доцільне призначення і цивілізаційну роль

Матеріальна культура, в іншому сенсі слова - це людське "Я", перевдягнені в річ; це духовність людини, втілена в форму речі; це людська душа, здійснена в речах; це матеріалізувався і опредметіть дух людства

У матеріальну культуру входять перш за все різноманітні засоби матеріального виробництва. Це енергетичні та сировинні ресурси неорганічного або органічного походження, геологічні, гідрологічні або атмосферні складові технології матеріального виробництва. Це знаряддя праці - від найпростіших гарматних форм до складних машинних комплексів. Це різноманітні засоби споживання і продукти матеріального виробництва. Це різні види матеріально-предметної, практичної діяльності людини. Це матеріально-предметні відносини людини у сфері технології виробництва або в сфері обміну, тобто виробничі відносини. Однак, слід підкреслити, що матеріальна культура людства завжди ширше існуючого матеріального виробництва. У неї входять всі види матеріальних цінностей: архітектурні цінності, будівлі і споруди, засоби комунікації та транспорту, парки і обладнані ландшафти і т.п.

Крім того матеріальна культура зберігає в собі матеріальні цінності минулого - пам'ятники, археологічні об'єкти, обладнані пам'ятники природи і т.п. Отже, обсяг матеріальних цінностей культури ширше обсягу матеріального виробництва, і вже тому немає тотожності між матеріальною культурою в цілому і матеріальним виробництвом зокрема. Крім того, саме по собі матеріальне виробництво можна характеризувати в термінах культурології, тобто говорити про культуру матеріального виробництва, про ступінь його досконалості, про ступінь його раціональності і цивілізованості, про естетичність і екологічності тих форм і способів, в яких воно здійснюється, про моральність і справедливості тих розподільних відносин, які в ньому складаються. У цьому сенсі говорять про культуру технології виробництва, про культуру управління та організації його, про культуру умов праці, про культуру обміну і розподілу і т.п.

Схожі статті