Види і функції повторів - студопедія

Повтором 1, або репризою, називається фігура мови, яка полягає в повторенні звуків, слів, морфем, синонімів чи синтаксичних конструкцій в умовах достатньої тісноти ряду, тобто досить близько одна від одної, щоб їх можна було помітити. Так само, як і інші фігури мови, які посилюють ви-разюче висловлювання, повтори можна розглядати в плані розбіжності між традиційно позначає і ситу-ативно позначає як деякий цілеспрямоване откло-ня від нейтральної синтаксичної норми, для якої до статочно одноразового вживання слова: Beat ! beat! drums! - blow! bugles! blow! (W. Whitman).

До предметно-логічної інформації повтор зазвичай нічого не додає, і тому його можна розцінювати як надмірний-ність: Tyger, tyger, burning bright (W. Blake) не їсти звернення до двох тиграм - подвоєння тут тільки експресивно. Але пользо-тися терміном «надмірність» для повтору можна лише із застереженням, бо повтори передають значну додат-ково інформацію емоційності, експресивності і стилізації і, крім того, часто служать важливим засобом зв'язку між пропозиціями, причому іноді предметно-логічну інформацію буває важко відокремити від додаткової, праг-тичних.

До метричних елементів відносять стопу, вірш, строфу, ана-Круз і епікрузу, а до евфоніческім - рими, асонанси, дисонанси, рефрен.

Ми розглянемо ті види повтору, які є спільні-ми для поезії і прози 2. Розгляд повтору в сінтаксічес-кою стилістиці кілька умовно, так як повторюватися можуть елементи різних рівнів, і класифікуються повтори в за-лежно від того, які елементи повторюються.

Почнемо з поетичних прикладів. Переплетення декількох видів повтору робить незабутніми останні рядки XVIII сонета Шекспіра. Тут втілена одна з ключових тем Шек-спіра - тема безжального часу і єдиноборства з ним поезії, завдяки якій краса стає безсмертною і непідвладною часу. Важливість теми викликає конвергенцію, тобто скупчення стилістичних прийомів при передачі одного загального змісту:

So long as men can breathe or eyes can see So long lives this and this gives life to thee.

Інтенсивна конвергенція дозволяє розрізнити в цих двох рядках кілька різних видів повтору.

1) Метр - періодичне повторення ямбічної стопи.

2) Звуковий повтор в вигляді алітерації, який ми під-робнее розглянемо в розділі V, - long lives. life.

3) Повтор слів або фраз - so long. so long; в даному слу-чаї повтор є анафорическим, так як повторюють-ся елементи розташовані на початку рядка.

4) Повтор морфем (який також називають частковим повтором); тут повторюється коренева морфема в словах live і life.

5) Повтор конструкцій - паралельні конструкції men can breathe і eyes can see синтаксично побудовані оди-наково.

6) Другий приклад паралелізму. lives this and this gives. носить назву хіазма. Хиазм полягає в тому, що в двох сусідніх словосполученнях (або пропозиціях), побудований-них на паралелізм, друге будується в зворотній після-довательности, так що виходить перехресне располо-ються однакових членів двох суміжних конструкцій.

7 У даному прикладі, проте, хиазм ускладнений тим, що синтаксично однакові елементи this. this висловлю-ни тотожними словами. Така фігура, яка полягає в повторенні слова на стику двох конструкцій, називає-ся підхопленням, анадіплозісом, епаналепсісом або стиком. Підхоплення показує зв'язок між двома ідеями, увеличи-кість не тільки експресивність, але і ритмічність.

8) Семантичний повтор. men can breathe = eyes can see, тобто поки існує життя.

Повтор лексичних значень, тобто накопичення синонімів, в нашому прикладі представлений також ситуативними синоніма-ми breathe і live. Ми розглядали його в зв'язку з синонимией на прикладі LXI сонета Шекспіра (див. С. 130).

Таким чином, два рядки Шекспіра дають цілу енциклопеді-лопедію повтору. Додати залишається небагато. На додаток до представлених тут анафоре і підхопив, в залежності від розташування повторюваних слів, розрізняють ще епіфори, тобто повторення слова в кінці двох або більше фраз, і кільцевої повтор, або рамку (див. tired with all these в LXVI сонеті, с. 64). Повторення спілок, яке вже розглядалося на прикладі LXVI сонета, називається полісіндетон.

Функції повтору і та додаткова інформація, кото-рую він несе, можуть бути дуже різними. Повтор мо-же, наприклад, виділити головну ідею або тему тексту. Такий анадіплозіс в кінці знаменитої оди Кітса про грецької урни:

Beauty is truth, truth beauty, - that is all Ye know on earth, and all ye need to know.

Підхоплення підкреслює єдність і навіть тотожність кра-стільники і правди. Лінгвістично це виражається тим, що під-лежить і предікатів, пов'язані дієсловом be, змінюються міс-тами, а це можливо тільки в тому випадку, якщо між обозна-чаєм ними поняттями існує тотожність.

Повтор може виконувати і кілька функцій одновремен-но. У «Пісні про Гайавату» Г. Лонгфелло повтор створює фольклор-

ний колорит, пісенну ритмічність, закріплює і подчерки-кість взаємозв'язок окремих образів, зливаючи їх в єдину кар-тину.

Should you ask me, whence these stones?

Whence these legends and traditions,

With the odours of the forest,

With the dew and damp of meadows,

With the curling smoke of wigwams,

With the rushing of great rivers,

With their frequent repetitions,

And their wild reverberations,

As of thunder in the mountains?

I should answer, I should tell you,

«From the forests and the prairies,

From the great lakes of the Northland,

From the land of the Ojibways,

From the land of the Dakotas,

From the mountains, moors and fenlands,

Where the heron, the Shuh-shuh-gah,

Feeds among the reeds and rushes. I repeat them as I heard them From the lips of Nawadaha, The musician the sweet singer. »

Should you ask where Nawadaha

Found these songs, so wild and wayward,

Found these legends and traditions,

I should answer, I should tell you,

«In the bird-nests of the forest,

In the lodges of the beaver,

In the hoof prints of the bison,

In the eyrie of the eagle! »

ня повторів в піснях Навадахі Г. Лонгфелло пояснює впли-яніем навколишньої природи (reverberations / As of thunder in the mountains).

Різного роду повтори можуть служити важливим засобом зв'язку всередині тексту. Зв'язок за допомогою прийменників має більш конкретний характер, ніж союзна зв'язок. У наведеному при-міру зв'язок здійснюється анафорическим повтором прийменників with, from і in з паралельними конструкціями і деякі правила-ми іншими повторами. Зв'язок перерахованих образів, склади-вающихся в одну загальну картину, була б помічена читачем і при простому дотриманні їх один за одним, тобто як функція тісноти ряду, але повтор прийменників і конструкцій робить цей зв'язок матеріально вираженою.

Поряд з лексичним синонімічним повтором (stories - legends, moors - fenlands), тут широко представлений чисто синтаксичний повтор в вигляді однорідних членів речення. Точніше, лексичний синонімічний повтор є як би розвитком повтору синтаксичного.

Поема Г. Лонгфелло називається піснею. Але слово song багато-значний, і значення, яке вкладає в нього поет, пояснив-ється трьома однорідними членами: stories, legends and traditions. Однорідні члени дозволяють уточнити і деталізувати содер-жание висловлювання. Характер легенд і традицій, розказаний-них в пісні, пояснюється серією прийменникових зворотів, почи-нающіхся з приводу with. Задуматися над джерелами пісні змушує повторення непрямого питання зі словом whence. У відповіді на це питання знову серія однакових по сінтаксічес-кой функції і однаково побудованих, тобто паралельних, кон-трукцій з анафорическим приводом from. Усередині цієї син-таксіческой конвергенції - конвергенція однослівних одно-рідних членів: the forests and the prairies. from the mountains, moors and fenlands.

Хоча різноманіття функцій повтору особливо сильно представлено в поезії, оскільки віршування засноване на повторності конструктивних елементів, повтор грає чималу роль і в прозі. Звернемося до прикладу. Центральною проблемою творчості Е.М. Форстера є проблема взаєморозуміння і людських контактів. У романі «Поїздка до Індії» ця про- блема реалізується у відносинах англійця Філдінга і ін-дійца Азіза. Чи можлива дружба між англійцем і ін-дійцем? Кінцівка роману містить емоційний, образний

відповідь, виразність якого в значній мірі спирається на лексичний повтор:

«Why can not we be friends now?» Said the other, holding him affec-tionately. «It's what I want. It's what you want. »

But the horses did not want it - they swerved apart; the earth did not want it, sending up rocks through which riders must pass single file; the temples, the tanks, the jail, the palace, the birds, the carrion, the Guest House, that came into view as they issued from the gap and saw Mau beneath: they did not want it, they said in their hundred voices , "No, not yet», and the sky said "No, not there.»

(E.M. Forster. A Passage to India)

Серії лексичних повторів можуть чергуватися і тексті або переплітатися, подібно мотивами в музичному творі, причому кожен ряд відповідає якому-небудь одному ідей-ному, сюжетному або емоційного мотиву.

Схвильований монолог Азіза містить кілька окремих-них повторів: hate. hate, will. will, then. then і сінонімічес-кий повтор Down with the English. clear out. make you go. get rid of you. drive every blasted Englishman into the sea.

Повтор у промові Азіза передає його емоційність, харак-тер такого повтору звичайний для прямої мови. У тому ж романі він часто використовується таким чином: «Do you remember our mosque, Mrs Moore?» «I do. I do, "she said suddenly vital and young. Експресивна надмірність тавтологічні характеру типова для просторіччя: «Why do not you shut your great big old gob, you poor bloody old fool!» (J. Osborne. Entertainer).

Таким чином, і в мовних характеристиках персонажів по-втори рідко виконують тільки одну якусь функцію. Вони майже завжди поєднують експресивність і функціонально-стилістичні риси, експресивність і емоційність, експресивність і функцію зв'язку між пропозиціями.

Тавтологічний повтор може мати сатиричну направ-ленность. Викриваючи порожнечу і одноманітність творчості свого персонажа, Мунро пише: His «Noontide Peace», a study of two dun cows under a walnut tree, was followed by «A Midday Sanctu-ary», a study of a walnut tree with two dun cows under it.

Тавтологією прийнято називати повтор, який нічого до змісту висловлювання не додає. Як видно з приве-денних прикладів, це відноситься тільки до логічного содер-жанію повідомлення, до інформації першого типу. Другий тип інформації тавтологія передає досить ефективно. Вона може, наприклад, використовуватися для мовної характеристики персонажів.

Проблема повтору привертає увагу дуже багатьох дослідників, число робіт, присвячених повтору, непрерив-но зростає. Великий інтерес представляє завдання розмежування повтору - виразного засобу та стилістичного прийому, з одного боку, і повтору типу висунення, забезпечую-ного структурну зв'язаність цілого тексту і устанавлівающе-го ієрархію його елементів, - з іншого.

Схожі статті